14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Cookiebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr1)

Bekendtgørelse nr. 1148 af 09. december 2011

Denne konsoliderede version af cookiebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Cookiebekendtgørelsen

I medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål og anvendelsesområde
Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.

§2 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Terminaludstyr:
  Et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.

 • 2) Slutbruger:
  Bruger af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til rådighed for andre. Definitionen omfatter også tjenestemodtagere.

 • 3) Informations- og indholdstjeneste:
  Enhver form for elektronisk tilrådighedsstillelse af information eller indhold, som andre slutbrugere får adgang til via elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester på grundlag af en individuel anmodning herom.

 • 4) Tjenester i informationssamfundet (informationssamfundstjenester):
  Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.

 • 5) Tjenesteyder:
  En fysisk eller juridisk person, som leverer en informationssamfundstjeneste.

 • 6) Juridisk person:
  Aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, kommuner, regioner og statslige myndigheder m.v.

 • 7) Tredjepart:
  En fysisk eller juridisk person, der foranstalter lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr via en informations- og indholdstjeneste, som den pågældende fysiske eller juridiske person ikke er udbyder af.

 • 8) Samtykke:
  Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved slutbrugeren indvilliger i, at der lagres oplysninger eller opnås adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr.

Stk. 2 Definitionerne i stk. 1, nr. 2 og 3, skal forstås i overensstemmelse med gældende definitioner i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og regler fastsat i medfør heraf.

§3 Lagring af eller adgang til oplysninger i terminaludstyr
Fysiske eller juridiske personer må ikke lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr eller lade tredjepart lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, hvis slutbrugeren ikke giver samtykke hertil efter at have modtaget fyldestgørende information om lagringen af eller adgangen til oplysningerne.

Stk. 2 Information, jf. stk. 1, er fyldestgørende, når den som minimum

 • 1) fremstår i et klart, præcist og letforståeligt sprog eller tilsvarende billedskrift,

 • 2) indeholder oplysning om formål med lagringen af eller adgangen til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr,

 • 3) indeholder oplysninger, der identificerer enhver fysisk eller juridisk person, der foranstalter lagringen af eller adgangen til oplysningerne,

 • 4) indeholder en umiddelbart tilgængelig adgang for slutbrugeren til at afslå samtykke eller tilbagekalde samtykke til lagringen af eller adgangen til oplysninger samt en klar, præcis og letforståelig vejledning om, hvordan slutbrugeren anvender en sådan adgang og

 • 5) er umiddelbart tilgængelig for slutbrugeren ved samlet og tydeligt at blive meddelt denne. Desuden skal information, når der sker lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr igennem en informations- og indholdstjeneste, være vedvarende tilgængelig for slutbrugeren ved en direkte og tydeligt markeret adgang på den pågældende informations- og indholdstjeneste.

§4 Uanset § 3 kan fysiske eller juridiske personer lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr, hvis

 • 1) lagringen af eller adgangen til oplysninger alene sker med det formål at overføre kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet, eller

 • 2) lagringen af eller adgangen til oplysninger er påkrævet for at sætte tjenesteyderen af en informationssamfundstjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om, i stand til at levere denne tjeneste.

Stk. 2 Lagring af eller adgang til oplysninger i en slutbrugers terminaludstyr er påkrævet, jf. stk. 1, nr. 2, hvis lagringen af eller adgangen til oplysninger er en teknisk forudsætning for at kunne levere en tjeneste, der fungerer i overensstemmelse med tjenestens formål.

§5 Straffebestemmelser
Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2011.

profile photo
Profilside