14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-kvotebekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om CO2-kvoter m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-kvotebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2134 af 21. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) ALC-forordning: Kommissionens gennemførelsesforordning om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår yderligere regler for justeringer af gratistildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet.

  • 2) AV-forordning: Kommissionens gennemførelsesforordning om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.

  • 3) Biobrændstoffer: Flydende eller gasformige brændstoffer til transport, som er fremstillet på grundlag af biomasse.

  • 4) Biomasse: Den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald.

  • 5) FAR-forordning: Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10 a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.

  • 6) Flydende biobrændsler: Flydende brændstoffer til energiformål bortset fra transport, herunder elektricitet, opvarmning og køling, fremstillet på grundlag af biomasse.

  • 7) MR-forordning: Kommissionens gennemførelsesforordning om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning nr. 601/2012/EU.

  • 8) Udledning (emission): Udledning af drivhusgasser i atmosfæren fra kilder i en produktionsenhed eller et luftfartøj af de gasser, der er anført for den pågældende aktivitet i kvotedirektivet.

  • 9) Udledningstilladelse: Tilladelse til udledning af drivhusgasser efter § 12 i lov om CO2-kvoter.

•••

Stk. 2 Betegnelsen »operatør« anvendes i denne bekendtgørelse som en samlebetegnelse for »driftsleder« og »luftfartsoperatør«, jf. § 2, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside