14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-kvotebekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om CO2-kvoter m.v. paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-kvotebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2134 af 21. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Operatøren skal under overholdelse af MR-forordningens bestemmelser årligt senest den 31. marts rapportere verificerede udledninger for det foregående år fra produktionsenheder eller luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for, til Energistyrelsen.

•••

Stk. 2 Operatøren skal sikre, at rapporteringen registreres i EU-registret inden for fristen i stk. 1.

•••

Stk. 3 Biobrændstoffer og flydende biobrændsler anses udelukkende for at være berettiget til at anvende en emissionsfaktor på nul, hvis de er dokumenteret bæredygtige efter reglerne i bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter, og er omfattet af § 4, nr. 4, i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 4 Energistyrelsen kan fastsætte en produktionsenheds eller luftfartsaktivitets udledning såfremt:

  • 1) operatøren ikke har indsendt en årlig udledningsrapport inden den herfor gældende frist,

  • 2) den årlige udledningsrapport ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller MR-forordningen, eller

  • 3) udledningsrapporten ikke er blevet verificeret i overensstemmelse med AV-forordningen.

•••

Stk. 5 Energistyrelsens fastsættelse af udledning, jf. stk. 4, har samme retsvirkning som en verificeret rapportering efter § 16 i denne bekendtgørelse. Det påhviler operatøren at afholde Energistyrelsens omkostninger i forbindelse med arbejdet vedrørende udledningens fastsættelse, herunder omkostninger til Energistyrelsens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand.

•••

Stk. 6 Såfremt Energistyrelsen finder anledning til at kontrollere eller fastsætte en produktionsenheds rapportering, dokumentation eller aktiviteter, herunder i udvalgte dele, kan styrelsen antage en verifikator til at udføre ekstraordinære verifikationsopgaver, der gennemføres efter AV-forordningens bestemmelser. Hvor styrelsen antager verifikatorbistand som led i en fastsættelse af udledning, jf. stk. 5, påhviler det driftsleder at afholde styrelsens udgifter som omkostning til sagkyndig bistand.

•••

Stk. 7 Energistyrelsen kan inden antagelse af verifikatorbistand, jf. stk. 6, vælge at opfordre driftsleder til, inden for en fastsat frist, at indstille en verifikator til antagelse som bistand. Energistyrelsen kan ved fremsættelse af sin opfordring angive nærmere vilkår, der skal gælde for driftsleders udpegning, og er ikke bundet af driftsleders indstilling.

•••
profile photo
Profilside