CO2-kvotebekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af cO2-kvotebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om CO2-kvoter m.v.

Bekendtgørelse nr. 2134 af 21. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2262 af 02. december 2021

I medfør af § 3, stk. 1, § 4, stk. 2, § 5, stk. 3, § 19, stk. 3, § 22, stk. 4, § 24, § 25, § 26, § 27, stk. 2, § 31, stk. 7, § 32, stk. 2, og § 35, stk. 1-2 og 4-5, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1605 af 14. december 2016, som ændret ved lov nr. 2066 af 21. december 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EØS-relevant tekst) (EU-tidende L 275 af 25.10.2003, s. 32)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, pligtsubjekter, definitioner m.v.
§ 1

Denne bekendtgørelse gennemfører kvotedirektivet, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 Ved kvotedirektivet forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF med senere ændringer, inklusive dertil hørende bilag, dog således at de følgende artikler ikke finder direkte anvendelse i dansk ret, men er implementeret ved lov om CO2-kvoter og denne bekendtgørelse:

 • 1) Artikel 3, litra a-c, e og f, om definitioner.

 • 2) Artikel 5 om ansøgning om drivhusgasemissionstilladelse.

 • 3) Artikel 6, stk. 2, om vilkårene for og indholdet af drivhusgasemissionstilladelsen.

 • 4) Artikel 7 om ændringer vedrørende anlæg.

Stk. 3 Kvotedirektivet er medtaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Overalt i kvotedirektivet, bortset fra artikel 10 a, stk. 1, 2. pkt., hvor der er anført »anlæg«, »anlægget«, »anlæggene«, »anlæggets« i lignende bøjningsformer og uanset store og små begyndelsesbogstaver, skal det forstås som »produktionsenhed«, »produktionsenheden«, »produktionsenhederne«, »produktionsenhedens« i lignende bøjningsformer og uanset store og små begyndelsesbogstaver, jf. § 2, nr. 6, i lov om CO2-kvoter.

§ 2

Bekendtgørelsen finder anvendelse for produktionsenheder som defineret i § 2, nr. 6, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for driftsledere og luftfartsoperatører som defineret i § 2, nr. 1 og 5, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for personer, der er nævnt i § 6 i denne bekendtgørelse, samt for verifikator som defineret i artikel 3, nr. 3, i AV-forordningen.

Stk. 4 En produktionsenhed, der har til hovedformål at forbrænde farligt affald eller kommunalt affald, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 3

Bekendtgørelsen gælder for drivhusgasser som defineret i § 2, nr. 2, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på kvoter, herunder luftfartskvoter, som defineret i § 2, nr. 3 og 4, i lov om CO2-kvoter.

§ 4

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) ALC-forordning: Kommissionens gennemførelsesforordning om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår yderligere regler for justeringer af gratistildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet.

 • 2) AV-forordning: Kommissionens gennemførelsesforordning om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.

 • 3) Biobrændstoffer: Flydende eller gasformige brændstoffer til transport, som er fremstillet på grundlag af biomasse.

 • 4) Biomasse: Den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald.

 • 5) FAR-forordning: Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10 a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.

 • 6) Flydende biobrændsler: Flydende brændstoffer til energiformål bortset fra transport, herunder elektricitet, opvarmning og køling, fremstillet på grundlag af biomasse.

 • 7) MR-forordning: Kommissionens gennemførelsesforordning om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning nr. 601/2012/EU.

 • 8) Udledning (emission): Udledning af drivhusgasser i atmosfæren fra kilder i en produktionsenhed eller et luftfartøj af de gasser, der er anført for den pågældende aktivitet i kvotedirektivet.

 • 9) Udledningstilladelse: Tilladelse til udledning af drivhusgasser efter § 12 i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2 Betegnelsen »operatør« anvendes i denne bekendtgørelse som en samlebetegnelse for »driftsleder« og »luftfartsoperatør«, jf. § 2, stk. 2.

§ 5

Energistyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over de produktionsenheder, der er omfattet af lov om CO2-kvoter eller af denne bekendtgørelse.

§ 6

Hvis flere fysiske eller juridiske personer på samme lokalitet i et samarbejde driver flere anlæg, som har en tæt driftsmæssig eller fysisk sammenhæng, kan Energistyrelsen beslutte, at disse anlæg anses for at udgøre én produktionsenhed.

§ 7

Energistyrelsen kan pålægge de personer, der er nævnt i § 6 i denne bekendtgørelse, at udpege iblandt sig én fuldmægtig, som på deres vegne varetager opgaverne i henhold til lov om CO2-kvoter eller denne bekendtgørelse, og som Energistyrelsen registrerer som driftsleder for den samlede produktionsenhed. De personer, der er nævnt i § 6, hæfter solidarisk for de økonomiske forpligtelser og forpligtelserne til at returnere kvoter, som følger af lov om CO2-kvoter eller af denne bekendtgørelse.

§ 8

Træffer Energistyrelsen en afgørelse om, at et anlæg tages permanent ud af drift, så medregnes anlægget ikke, når produktionsenhedens samlede kapacitet fastlægges.

Kapitel 2 Tilladelse til udledning af drivhusgasser
§ 9

Driftslederens ansøgning om en udledningstilladelse bør indgives til Energistyrelsen i så god tid, at sagens fakta under hensyn til produktionsenhedens kompleksitet kan foreligge fuldt belyst senest 60 dage, inden udledningen ønskes påbegyndt.

Stk. 2 Energistyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at en driftsleder, som har ansøgt om udledningstilladelse, midlertidigt kan udlede drivhusgasser, indtil Energistyrelsen har taget stilling til ansøgningen, eller hvor afslag på tilladelse indbringes for domstolene, jf. § 15, stk. 2 og 3, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 3 Ansøgning om udledningstilladelse skal indeholde følgende:

 • 1) Identifikation af produktionsenheden, dennes ejer og driftsleder.

 • 2) En beskrivelse af produktionsenheden og dennes aktiviteter, herunder den anvendte teknologi, og af de råstoffer og hjælpematerialer, hvis anvendelse kan forventes at føre til udledning.

 • 3) En beskrivelse af kilderne til produktionsenhedens udledning og planlagte foranstaltninger til overvågning og rapportering af udledninger, jf. kapitel 4 i denne bekendtgørelse.

 • 4) Et ikke-teknisk resumé af oplysningerne i nr. 2 og 3.

§ 10

Energistyrelsen meddeler driftslederen udledningstilladelse, hvis ansøgningen indeholder oplysningerne nævnt i § 9, stk. 3, i denne bekendtgørelse og der foreligger en plan for overvågning og rapportering af udledningen godkendt af Energistyrelsen, jf. dog § 15, stk. 1, i lov om CO2- kvoter.

Stk. 2 Udledningstilladelsen skal indeholde følgende:

 • 1) Driftslederens navn og adresse.

 • 2) En beskrivelse af aktiviteterne og udledning fra produktionsenheden.

 • 3) En plan godkendt af Energistyrelsen for overvågning af udledning.

 • 4) Rapporteringskrav.

 • 5) En forpligtelse til at returnere kvoter svarende til produktionsenhedens samlede udledning i hvert kalenderår, jf. § 27 i lov om CO2-kvoter og §§ 17 og 19 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 I en tilladelse og ved ændring af en tilladelse kan Energistyrelsen stille vilkår om, at driftslederen overholder nærmere angivne krav, som er begrundet i virksomhedens særlige forhold.

§ 11

Driftslederen skal uden unødig forsinkelse underrette Energistyrelsen om forhold af betydning for udledningstilladelsen og for tildelingen af kvoter, herunder alle planlagte ændringer i produktionsenhedens art eller drift eller en eventuel udvidelse eller betydelig reduktion af dens aktiviteter eller kapacitet, som kan medføre, at tilladelsen eller tildelingen skal ændres.

Stk. 2 Driftslederen kan ikke uden tilladelse fra Energistyrelsen overdrage en tilladelse.

Stk. 3 Hvis Energistyrelsen ved underretning efter stk. 1 eller på anden vis bliver opmærksom på forhold af betydning for en udledningstilladelse, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om ændring eller tilbagekaldelse af tilladelsen eller om, hvorvidt driftslederen skal pålægges at ansøge om en ny tilladelse.

Stk. 4 Ved overdragelse af tilladelsen til en ny driftsleder indtræder denne i enhver forpligtelse vedrørende produktionsenheden efter lov om CO2-kvoter og denne bekendtgørelse på det tidspunkt, hvor Energistyrelsen godkender overdragelsen.

Kapitel 3 Tildeling af gratiskvoter
§ 12

En anmodning om gratistildeling af kvoter tages kun i betragtning, hvis den er indgivet til Energistyrelsen under overholdelse af de hertil knyttede formkrav, dokumentationskrav og frister, der følger af FAR-forordningen, ALC-forordningen eller af de afvigende eller supplerende bestemmelser og krav, der måtte være fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 13

Tildeling af kvoter i et givent år er betinget af, at operatøren er i besiddelse af de til driften nødvendige tilladelser efter denne bekendtgørelse samt anden lovgivning, og at de oplysninger af betydning for kvotetildelingen, som operatøren har meddelt, er korrekte.

Stk. 2 For en driftsleder, som ifølge FAR-forordningen har pligt til at udarbejde og ajourføre en af Energistyrelsen godkendt overvågningsmetodeplan, er tildeling af kvoter i et givent år endvidere betinget af, at driftslederen har overholdt sine overvågnings-, ændrings-, informations- og rapporteringspligter samt iagttaget de hertil knyttede formkrav, dokumentationskrav og frister, der følger af FAR-forordningen, ALC-forordningen eller af afvigende eller supplerende bestemmelser og krav, som måtte være fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 14

Hvis tildelingen af kvoter til en operatør er baseret på urigtige oplysninger, kan der ske en justering af kvotetildelingen i følgende år.

Kapitel 4 Overvågning, verifikation og rapportering
§ 15

En operatør skal i overensstemmelse med MR-forordningen og en overvågningsplan godkendt af Energistyrelsen løbende overvåge udledning fra produktionsenheder eller luftfartøjer, som denne er ansvarlig for. En luftfartsoperatør skal endvidere i overensstemmelse med MR-forordningen og en overvågningsplan godkendt af Energistyrelsen løbende overvåge tonkilometerdata fra luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for.

Stk. 2 Operatøren meddeler Energistyrelsen uden unødig forsinkelse eventuelle ajourførte overvågningsplaner til godkendelse. Energistyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade en operatør at meddele ændringer af overvågningsplanen senest den 31. december det pågældende år.

Stk. 3 En driftsleder, der ifølge FAR-forordningen har pligt til at overholde og ajourføre en af Energistyrelsen godkendt overvågningsmetodeplan, skal meddele godkendelsespligtige ændringer af planen til Energistyrelsen under overholdelse af de formkrav, dokumentationskrav og frister, der følger af FAR-forordningen eller af de afvigende eller supplerende bestemmelser og krav, der måtte være fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 16

Operatøren skal sikre, at rapportering af udledning efter § 17, stk. 1, og rapportering af aktivitetsniveauer efter § 18, stk. 1, verificeres af en uafhængig verifikator i overensstemmelse med AV-forordningens bestemmelser.

§ 17

Operatøren skal under overholdelse af MR-forordningens bestemmelser årligt senest den 31. marts rapportere verificerede udledninger for det foregående år fra produktionsenheder eller luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for, til Energistyrelsen.

Stk. 2 Operatøren skal sikre, at rapporteringen registreres i EU-registret inden for fristen i stk. 1.

Stk. 3 Biobrændstoffer og flydende biobrændsler anses udelukkende for at være berettiget til at anvende en emissionsfaktor på nul, hvis de er dokumenteret bæredygtige efter reglerne i bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter, og er omfattet af § 4, nr. 4, i denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Energistyrelsen kan fastsætte en produktionsenheds eller luftfartsaktivitets udledning såfremt:

 • 1) operatøren ikke har indsendt en årlig udledningsrapport inden den herfor gældende frist,

 • 2) den årlige udledningsrapport ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller MR-forordningen, eller

 • 3) udledningsrapporten ikke er blevet verificeret i overensstemmelse med AV-forordningen.

Stk. 5 Energistyrelsens fastsættelse af udledning, jf. stk. 4, har samme retsvirkning som en verificeret rapportering efter § 16 i denne bekendtgørelse. Det påhviler operatøren at afholde Energistyrelsens omkostninger i forbindelse med arbejdet vedrørende udledningens fastsættelse, herunder omkostninger til Energistyrelsens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand.

Stk. 6 Såfremt Energistyrelsen finder anledning til at kontrollere eller fastsætte en produktionsenheds rapportering, dokumentation eller aktiviteter, herunder i udvalgte dele, kan styrelsen antage en verifikator til at udføre ekstraordinære verifikationsopgaver, der gennemføres efter AV-forordningens bestemmelser. Hvor styrelsen antager verifikatorbistand som led i en fastsættelse af udledning, jf. stk. 5, påhviler det driftsleder at afholde styrelsens udgifter som omkostning til sagkyndig bistand.

Stk. 7 Energistyrelsen kan inden antagelse af verifikatorbistand, jf. stk. 6, vælge at opfordre driftsleder til, inden for en fastsat frist, at indstille en verifikator til antagelse som bistand. Energistyrelsen kan ved fremsættelse af sin opfordring angive nærmere vilkår, der skal gælde for driftsleders udpegning, og er ikke bundet af driftsleders indstilling.

§ 18

En driftsleder, som ifølge ALC-forordningen har pligt til at rapportere aktivitetsniveauer, skal senest den 31. marts hvert år indberette en verificeret rapport over aktivitetsniveauerne i det forgangne år til Energistyrelsen. Indberetningen skal ske under iagttagelse af de formkrav, dokumentationskrav og frister, der følger af ALC-forordningen eller af de afvigende eller supplerende bestemmelser og krav, der måtte være fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Energistyrelsen foretager en vurdering af de rapporterede aktivitetsniveauer og kan fastsætte et aktivitetsniveau ved at anlægge et konservativt skøn over værdien af enhver parameter i overensstemmelse med de herfor gældende regler ifølge ALC-forordningen, såfremt:

 • 1) Driftslederen har ikke indgivet en verificeret rapport om aktivitetsniveauet i den foreskrevne form eller inden for en herfor generel fastsat eller konkret meddelt frist.

 • 2) Den verificerede indberettede værdi er ikke i overensstemmelse med ALC-forordningen eller FAR-forordningen.

 • 3) Driftslederens rapport om aktivitetsniveauet er ikke blevet verificeret i overensstemmelse med AV-forordningen.

Stk. 3 For Energistyrelsens fastsættelse af aktivitetsniveauer efter stk. 2 og for de hermed forbundne omkostninger finder reglerne § 17, stk. 5-7, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5 Returnering af kvoter
§ 19

En operatør skal sikre, at den årlige returnering efter § 27, stk. 1, i lov om CO2-kvoter, som operatøren skal foretage i EU-registret, svarer til det foregående års verificerede og rapporterede udledning fra produktionsenheden eller fra luftfartsaktiviteten.

Kapitel 6 Klage- og straffebestemmelser
§ 20

Følgende afgørelser kan ikke indbringes for Energiklagenævnet:

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan klager over forvaltningsretlige spørgsmål i forbindelse med Energistyrelsens afgørelser indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 3 Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

§ 21

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) undlader at udpege en fuldmægtig som nævnt i § 7,

 • 2) udleder drivhusgasser uden fornøden gyldig tilladelse efter § 9, stk. 2, eller § 10,

 • 3) overtræder vilkår i en tilladelse meddelt efter § 9, stk. 2, eller § 10,

 • 4) undlader at underrette om forhold af betydning for udledningstilladelsen eller for tildelingen af gratiskvoter, jf. § 11, stk. 1,

 • 5) overtræder en overvågningsplan, herunder vilkår heri, godkendt efter § 15, stk. 1,

 • 6) overtræder en pligt til at ajourføre en overvågningsplan eller til at give rettidig og fyldestgørende meddelelse til Energistyrelsen i overensstemmelse med § 15, stk. 2,

 • 7) overtræder en pligt til at ajourføre en overvågningsmetodeplan eller til at give rettidig og fyldestgørende meddelelse til Energistyrelsen i overensstemmelse med § 15, stk. 3,

 • 8) overtræder en indberetningspligt efter § 17, stk. 1 eller 2, ved ikke at rapportere verificerede udledninger, eller foretage registreringer heraf, rettidigt og fyldestgørende,

 • 9) overtræder en indberetningspligt efter § 18, stk. 1, ved ikke at rapportere verificerede aktivitetsniveauer rettidigt og fyldestgørende, eller

 • 10) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 Digital kommunikation
§ 22

Afgørelser og andre dokumenter kan sendes digitalt fra Energistyrelsens elektroniske data online system til en operatør, såfremt dokumentet er udstedt efter lov om CO2-kvoter, regler udstedt i medfør af lov om CO2-kvoter eller EU-retsakter om forhold omfattet af lov om CO2-kvoter. Sådanne dokumenter udstedes udelukkende med maskinel underskrift af styrelsens pågældende sagsbehandler, som kan identificeres entydigt med den digitale signatur, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kvitteringsskrivelser m.v., som sendes digitalt fra Energistyrelsens elektroniske data online system til en operatør, udstedes alene med angivelse af Energistyrelsen som afsender.

§ 23

Kommunikation til Energistyrelsen om forhold, som er omfattet af denne bekendtgørelse, af lov om CO2-kvoter, eller af EU-retsakter om forhold omfattet af loven, herunder kommunikation i forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse, fremsendelse af oplysninger om forhold af betydning for udledningstilladelsen, ansøgning om gratistildeling, verifikationsrapporter, forelæggelse af ajourførte overvågningsplaner eller overvågningsmetodeplaner, rapportering af aktivitetsniveau, udledning og andre pligtige oplysninger, skal indgives digitalt gennem Energistyrelsens elektroniske data online system i det omfang, at systemet giver mulighed herfor. Kommunikationen skal foregå under anvendelse af de indtastningsskemaer, digitale formater og signaturmuligheder, som systemet stiller til rådighed til et givet formål.

§ 24

Energistyrelsen kan bestemme, at al kommunikation om forhold, som er omfattet af denne bekendtgørelse, af lov om CO2-kvoter, eller af EU-retsakter om forhold omfattet af loven, skal foregå gennem Digital Post, hvis ikke kommunikationen kan fremsendes gennem Energistyrelsens elektroniske data online system, jf. §§ 22 og 23.

Stk. 2 Kommunikation gennem Digital Post tillægges de retsvirkninger, der følger af lov om Offentlig Digital Post og regler udstedt med hjemmel heri.

Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 1005 af 27. september 2019 om CO2-kvoter.

 • 2) Bekendtgørelse nr. 1201 af 12. december 2012 om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser samt berigtigelse, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter.

 • 3) Bekendtgørelse nr. 1238 af 30. oktober 2013 om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter.

 • 4) Bekendtgørelse nr. 1571 af 23. december 2014 om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO2-kvoter.

 • 5) Bekendtgørelse nr. 1897 af 17. december 2015 om håndtering af visse kreditter efter Kyotoprotokollen.

 • 6) Bekendtgørelse nr. 118 af 27. februar 2008 om CDM- og JI-projekter og -kreditter.

Stk. 3 Eksisterende spærringer i det danske Kyotoregister opretholdes, således at CDM-klimakreditter af typerne T-CER og L-CER ikke må indsættes på registrets konti.