CO2-afgiftsloven § 9

Denne konsoliderede version af cO2-afgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Lov nr. 888 af 21. december 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020,
som ændret ved lov nr. 1564 af 21. december 2010, lov nr. 2225 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 329 af 28. marts 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023

§ 17, nr. 1, i ændringslov nr. 832 af 14 juni 2022 angiver at ændre § 9, stk. 12, 2. pkt., i CO2-afgiftsloven. Det er meningen, at denne ændring træder i kraft 1. januar 2023. Men for os ser det ud som om, CO2-afgiftslovens § 9 kun har et enkelt stykke tilbage, og vi har derfor ikke implementeret § 17, nr. 1, i ændringslov nr. 832 af 14 juni 2022.

Forklaring:
§ 9 i CO2-afgiftsloven blev ændret ved § 2, nr. 28, i lov nr. 903 af 4. juli 2013. Ændringen var som følger:

"§ 9 affattes således:
»§ 9. Afgiften efter nærværende lov tilbagebetales ikke, jf. dog §§ 9 a-9 d.«"

Som teksten siger, og som bemærkningerne i forarbejderne bekræfter, var det lovgivers hensigt at ændre § 9, så bestemmelsen efter ændringen kun havde et enkelt stykke, som så var stk. 1, hvor bestemmelsen før havde haft 12 stykker. Ifølge § 13 i ændringsloven, trådte ovennævnte ændring i kraft den 1. januar 2014.

Lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev senere ændret ved § 9 i lov nr. 93 af 29. januar 2014, § 6 i lov nr. 744 af 1. juni 2015, og § 6 i lov nr. 1585 af 27. december 2019, men ingen af disse ændringer er relevante for ændringen af CO2-afgiftsloven, som vedtaget med § 2, nr. 28, i lov nr. 903 af 4. juli 2013.

Yderligere check på Retsinformation.dk viser, at efter lov nr. 903 af 4. juli 2013, har der været hele 16 ændringslove til CO2-afgiftsloven. Af dem er det dog kun ovennævnte lov nr. 832 af 14 juni 2022, som vedrører § 9 i CO2-afgiftsloven.
§ 9

Afgiften efter nærværende lov tilbagebetales ikke, jf. dog §§ 9 a-9 d.