14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-afgiftsloven § 9b

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter paragraf 9b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-afgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1353 af 02. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9b Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften efter denne lov af varme, der leveres fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. lov om CO2-kvoter, til virksomheden, og som anvendes til procesformål, som er tilbagebetalingsberettigede efter § 11 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 10 i lov om afgift af naturgas og bygas m.v. eller § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

•••

Stk. 2 Andelen af en fjernvarmeleverance, som er leveret fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. lov om CO2-kvoter, til virksomheden, skal fremgå af fakturaen for fjernvarmeleverancen.

•••

Stk. 3 Der kan ikke opnås bundfradrag efter § 9 c for varme omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 4 Reglerne for varme i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for kulde.

•••

Stk. 5 Virksomheder, der benytter sig af tilbagebetalingsmuligheden i stk. 1, skal indberette tilbagebetalingsbeløbet til told- og skatteforvaltningen, hvis det samlede beløb overstiger 500.000 euro i et kalenderår. Omregningen fra danske kroner til euro skal ske efter den kurs, der gælder den første arbejdsdag i oktober i det år, som indberetningen vedrører, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbet efter 1. pkt. skal ske pr. juridisk enhed.

•••

Stk. 6 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning og offentliggørelse af oplysninger indberettet efter stk. 5 og oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype, cvr-nummer, størrelse og dato for tildeling. Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte. Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet

•••
profile photo
Profilside