14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-afgiftsloven § 15

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-afgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1353 af 02. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Straffebestemmelser
Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt:

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, eller

  • 2) overtræder registreringsforpligtelsen efter § 3 eller § 10, stk. 4.

•••

Stk. 2 Straffebestemmelserne i § 25, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 20, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 21, stk. 1, i lov om afgift af naturgas og bygas m.v. finder tilsvarende anvendelse på de bestemmelser i de pågældende love, der finder anvendelse efter nærværende lov.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 4 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside