CO2-kvoteloven § 30

Denne konsoliderede version af cO2-kvoteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om CO2-kvoter

Lov nr. 1095 af 28. november 2012,
jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 27. april 2022

§ 30

Driftslederen og luftfartsoperatøren eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner, betaler klima-, energi- og forsyningsministerens udgifter ved ministerens opgaver efter denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven, herunder udgifter til sagsbehandling, meddelelse af tilladelser, tildeling af kvoter, behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifikation og rapportering, afgørelse om afgiftsbetaling efter § 28 og tilsyn efter § 29, stk. 1.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling af de udgifter, der efter stk. 1 skal betales af driftslederen, luftfartsoperatøren eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner. Kvotegebyrbekendtgørelsen

Stk. 3 Erhvervsministerens udgifter til tilsyn efter § 29, stk. 2, påhviler kontohavere i EU-registeret, jf. § 21, og Kyotoregisteret, jf. § 22.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om kontohavernes betaling af udgifter nævnt i stk. 3.