14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-kvoteloven § 15

Lov om CO2-kvoter paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-kvoteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 536 af 27. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan afslå at give tilladelse til en driftsleder, som

  • 1) i forbindelse med ansøgning om tilladelse i væsentlig grad har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

  • 2) gentagne gange eller groft har overtrådt bestemmelser i denne lov, regler udstedt i medfør af loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven eller

  • 3) har forfalden gæld til det offentlige, herunder afgiftsbetaling efter § 28, på mere end 100.000 kr.

•••

Stk. 2 En afgørelse truffet efter stk. 1 kan af driftslederen forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. stk. 3.

•••

Stk. 3 Anmodning om domstolsprøvelse skal være modtaget af klima-, energi- og forsyningsministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt driftslederen. Sagen indbringes herefter for retten i den borgerlige retsplejes former af ministeren.

•••
profile photo
Profilside