Cirkulære om fleksjob i staten § 4

Denne konsoliderede version af cirkulære om fleksjob i staten er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.
Refusion
§ 4

Refusionen udgør halvdelen af den lønudgift, som ikke dækkes af tilskuddet fra kommunen, jf. § 71, stk. 2-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller af refusion efter anden lovgivning, herunder dagpenge ved sygdom. Hvis statsinstitutionens forhold medfører, at tilskud eller refusion fra anden side, jf. 1. pkt., ikke kommer til udbetaling fratrækkes det beløb, som statsinstitutionen ville have været berettiget til.

Stk. 2 Bidrag til fleksjobordningen indgår ikke i lønudgiften.

Stk. 3 Lønudgiften for et kvartal kan maksimalt udgøre ¼ af det årlige maksimumsbeløb fastsat i § 71, stk. 3, 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved deltidsansættelse nedsættes det maksimale beløb forholdsmæssigt i forhold til arbejdstidsbrøken.