Cirkulære om fleksjob i staten § 2

Denne konsoliderede version af cirkulære om fleksjob i staten er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.
Bidrag
§ 2

Statsinstitutionerne skal betale et bidrag pr. årsværk pr. måned til fleksjobordningen. Bidraget fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Finansministeriet kan træffe beslutning om at hæve bidragssatsen forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen. Statens Administration kan træffe beslutning om at nedsætte bidragssatsen forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen. Ændringer i bidragssatsen meddeles på Statens Administrations hjemmeside www.statens-adm.dk og ved udsendelse af nyhedsmail til de omfattede statsinstitutioner.

Stk. 2 Bidraget opføres i institutionens regnskab som en lønudgift og konteres på regnskabskonto for lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger.