14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Chokoladeafgiftsloven § 23

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af chokoladeafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1446 af 21. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Kontrolbestemmelser
Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

•••

Stk. 2 Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

•••

Stk. 3 Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 4 Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

•••

Stk. 5 Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

•••

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede oplagshavere.

•••

Stk. 7 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.

•••

Stk. 8 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

•••
profile photo
Profilside