CFC-loven § 8

Denne konsoliderede version af cFC-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Lov nr. 832 af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 811 af 09. juni 2020, lov nr. 2225 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 8

Oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling, modtagelse fra udlandet og udlevering m.v. af afgiftspligtige stoffer.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om oplagshaveres regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer m.v.

Stk. 3 Oplagshavere skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Stk. 4 Virksomheder omfattet af § 3 d, stk. 6, og § 4, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.