CFC-loven § 3a

Denne konsoliderede version af cFC-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Lov nr. 832 af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 811 af 09. juni 2020, lov nr. 2225 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 3a

Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, skal betale en afgift til statskassen:

  • 1) Hydrofluorkarboner (HFC'er)

  • 2) Perfluorkarboner (PFC'er)

  • 3) Svovlhexafluorid (SF 6 )

Stk. 2 Afgiften skal også betales af de i stk. 1 nævnte stoffer, når de findes i blandinger med andre stoffer.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen skal meddele virksomheder godtgørelse efter ansøgning for betalt afgift for stoffer omfattet af stk. 1, som er anvendt ved produktion af varer, der ikke er omfattet af bilag 1, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at virksomheden kan dokumentere, at der er sket en anvendelse, der er berettiget til godtgørelse, samt at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelsen.

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen meddeler efter anmodning virksomheder, der ikke er registreringspligtige efter § 4, bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige stoffer omfattet af stk. 1, der leveres til virksomheden fra oplagshavere. Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at virksomheden udelukkende producerer varer, der ikke er omfattet af bilag 1, samt at virksomheden ikke har videresalg af afgiftspligtige stoffer efter stk. 1. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om administration af afgiftfritagelsen, herunder regnskabs- og kontrolforskrifter.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.