14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningssagkyndigloven § 3

Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningssagkyndigloven og bygger på lov nr. 1532 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og regler fastsat i medfør heraf samt regler fastsat i medfør af denne lov.

•••

Stk. 2 En beskikket bygningssagkyndig, der tilsidesætter de i stk. 1 nævnte pligter, kan af disciplinær- og klagenævnet tildeles en påtale eller en advarsel eller pålægges en bøde på maksimalt 100.000 kr. Bøden tilfalder statskassen.

•••

Stk. 3 Hvis den bygningssagkyndige har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af sine pligter som bygningssagkyndig, jf. stk. 1, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke for fremtiden vil udøve sin virksomhed som bygningssagkyndig på forsvarlig måde, kan nævnet frakende den bygningssagkyndige retten til at udøve virksomhed som bygningssagkyndig. Frakendelsen kan ske i et tidsrum fra 6 måneder til 3 år eller indtil videre.

•••

Stk. 4 Nævnets afgørelser efter stk. 2 og 3 skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor, jf. §§ 11 og 12.

•••

Stk. 5 Nævnet sender meddelelse om en afgørelse til klageren og den bygningssagkyndige.

•••
profile photo
Profilside