14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bygningsfredningsbekendtgørelsen  - ophæves den 16. august 2021

Bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning

Denne konsoliderede version af bygningsfredningsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 159 af 05. februar 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bygningsfredningsbekendtgørelsen

I medfør af § 10, stk. 5, og § 34, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1247 af 18. december 2012, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. juli 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Følgende bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kan iværksættes efter skriftlig underretning, jf. dog § 2:

  • 1) Bygningsarbejder vedrørende nyere køkken og bad, som sker inden for de eksisterende rums afgrænsning. Ved nyere køkken og bad forstås et køkken eller bad, som er under 50 år gammelt, og som ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt.

  • 2) Bygningsarbejder som udføres i overensstemmelse med en manual for bygningen. Manualen skal være godkendt af Kulturstyrelsen og skal beskrive, hvorledes bygningsændringer må udføres.

  • 3) Indvendig opsætning af greb til brug for personer med nedsat funktionsevne.

  • 4) Fremføring af rør under terræn til kælder.

  • 5) Opsætning af skilte i overensstemmelse med regler fastsat i en lokalplan, en byplanvedtægt eller tilsvarende.

§2 § 1 omfatter ikke

  • 1) bygningsarbejder, der gennembryder et rums vægge, loft, gulv eller vinduer, dog bortset fra arbejder omfattet af § 1, nr. 4, eller

  • 2) bygningsarbejder, der indebærer, at vægge nedrives eller etableres helt eller delvist, eller at døre eller vinduer flyttes, blændes, udvides eller udskiftes.

Kapitel 2

Underretning

§3 Bygningsarbejder, omfattet af § 1, kan iværksættes, når der er sket underretning af Kulturstyrelsen efter §§ 4-5.

§4 Underretning sker ved anvendelse af et skema, der findes på Kulturstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Kulturstyrelsen. Skemaet indsendes til Kulturstyrelsen af ejeren af den fredede bygning eller af den, ejeren har bemyndiget hertil.

§5 Underretningen skal være ledsaget af materiale, der belyser eksisterende og fremtidige forhold, f.eks. i form af fotos, tegninger og beskrivelser.

§6 Såfremt bygningsarbejder, for hvilke der er givet underretning til Kulturstyrelsen, ikke er iværksat inden for 5 år efter underretningen, skal der indsendes en ny underretning efter kapitel 2, inden bygningsarbejderne iværksættes.

Kapitel 3

Straf

§7 Med bøde straffes den, der iværksætter bygningsarbejder omfattet af § 1 uden skriftlig underretning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

profile photo
Profilside