14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 4

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1923 af 08. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om energimærkning af bygninger, herunder om kategorier af energimærkning, grundlaget for energimærkningen, indhold, udformning, gennemførelse samt dokumentering og registrering af forbrug og driftsforhold. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at installationer og udstyr, der ejes eller drives af ejere af ejerlejligheder eller af lejere og andre lignende brugere, ikke skal indgå i energimærkningen.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om gyldigheden af energimærkninger. Der kan fastsættes forskellige gyldighedsperioder for forskellige kategorier af energimærkninger. Gyldigheden af en energimærkning må dog ikke overstige 10 år.

•••

Stk. 3 En energimærkning mister sin gyldighed, såfremt der er gennemført tilbygninger eller andre ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår energimærkningen mister sin gyldighed.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder og personer, der er berettigede til at udarbejde energimærkninger efter regler udstedt i medfør af § 3, stk. 6, eller §§ 24 eller 24 a, skal indberette udarbejdede energimærkninger til et register, jf. § 25, og at energimærkningens gyldighed kan gøres afhængig af, at energimærkningen er indberettet til registeret.

•••
profile photo
Profilside