14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 25

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1923 af 08. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Klima-, energi- og forsyningsministeren opretter registre for energimærkninger af bygninger og kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfattet af kapitel 7. Ministeren kan fastsætte regler om oprettelse og drift af registeret, herunder om indberetning og registrering af oplysninger og undtagelser fra registrering. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om adgang til og videregivelse af registrerede oplysninger samt om offentliggørelse af sådanne oplysninger.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan indhente oplysninger i elektronisk eller anden form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold m.v., som er af væsentlig betydning for at kontrollere, at denne lov og regler udstedt i medfør heraf overholdes. Oplysninger kan bl.a. indhentes med henblik på registersamkøring af oplysninger i kontroløjemed, herunder med klima-, energi- og forsyningsministerens egne registre i samme øjemed.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i forbindelse med oprettelse af et register efter stk. 1 fastsætte regler om indberetning af andre oplysninger om bygningen, herunder registrerede energiforbrug som nævnt i § 28, stk. 2, nr. 2.

•••

Stk. 4 Den til enhver tid værende ejer af en bygning eller en ejerlejlighed har fuld adgang til registrerede oplysninger og beregninger i forbindelse med energimærkning af bygninger samt kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfattet af kapitel 7. Ejeren og de energikonsulenter samt virksomheder, der beskæftiger dem, eller tekniske eksperter, som for ejeren udfører henholdsvis energimærkning eller kontrol og eftersyn af tekniske anlæg, kan uden yderligere tilladelse anvende disse oplysninger og beregninger i forbindelse med efterfølgende energimærkning eller kontrol og eftersyn m.v. af de tekniske anlæg.

•••
profile photo
Profilside