14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 24

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1923 af 08. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om registrerings-, godkendelses- eller beskikkelsesordninger eller ordninger for akkreditering eller akkrediteret certificering for

 • 1) virksomheder eller personer, der er berettigede til at udarbejde energimærkninger i medfør af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf,

 • 2) tekniske eksperter, der udfører kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg efter reglerne i kapitel 7, samt virksomheder, der beskæftiger sådanne tekniske eksperter.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i forbindelse med ordninger efter stk. 1 og § 3, stk. 6, fastsætte nærmere regler om:

 • 1) Godkendelse, beskikkelse, akkreditering, certificering eller registrering af energikonsulenter og tekniske eksperter samt de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kvalifikationskrav og andre betingelser for godkendelse, beskikkelse, akkreditering, certificering eller registrering. Ministeren kan desuden offentliggøre lister over personer og virksomheder, der er berettigede til at udføre energimærkninger af bygninger eller kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg efter regler udstedt i medfør af denne lov.

 • 2) Fratagelse og bortfald af godkendelsen, beskikkelsen, akkrediteringen, certificeringen eller registreringen.

 • 3) Energikonsulenters og tekniske eksperters virksomhed, forpligtelser og uvildighed samt forpligtelser for de virksomheder, der beskæftiger dem.

 • 4) Retningslinjer for energikonsulenter, tekniske eksperter og de virksomheder, der beskæftiger dem, om udførelse af energimærkning eller eftersyn, herunder anvendelse af beregningsværktøj m.v.

 • 5) Krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkning eller kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, herunder om kontrol af udstyr.

 • 6) Tilrettelæggelse og administration af ordningerne.

 • 7) Tilsyn og kontrol med energikonsulenter og tekniske eksperter samt virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kontrol af udført arbejde omfattet af ordningerne.

 • 8) Klageadgang vedrørende ydelser udført af energikonsulenter og tekniske eksperter og de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder om klageberettigelse.

 • 9) Adgang til at træffe afgørelse om eventuelle berigtigelser af udførte energimærkninger og eftersyn eller udførelse af nye energimærkninger eller eftersyn ved andre energikonsulenter, tekniske eksperter eller virksomheder, der beskæftiger dem, og om udtalelse, påtale eller tildeling af advarsler.

 • 10) Offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter og tekniske eksperter, der har fået en påtale eller advarsel som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger eller eftersyn.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i forbindelse med ordninger efter stk. 1 fastsætte regler om:

 • 1) Maksimale honorarer for ydelser udført af energikonsulenter, tekniske eksperter eller virksomheder, der beskæftiger dem.

 • 2) Betaling til dækning af udgifter vedrørende godkendelse, beskikkelse eller registrering, tilsyn, kontrol, kvalitetssikring, drift af registeret nævnt i § 25 og andre edb-systemer samt anden administration m.v. Betaling kan opkræves i form af engangsgebyr, årligt eller regelmæssigt gebyr eller gebyr pr. energimærkning eller eftersyn.

 • 3) Betaling for optagelseskurser og -prøver samt obligatoriske efteruddannelseskurser for energikonsulenter og tekniske eksperter.

 • 4) Ansvarsforsikring for energikonsulenter og tekniske eksperter samt for de virksomheder, der beskæftiger dem.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for andet arbejde, som energikonsulenter, tekniske eksperter eller virksomheder, der beskæftiger dem, udfører i henhold til anden lovgivning i deres egenskab af godkendt, beskikket, certificeret, akkrediteret eller registreret energikonsulent, teknisk ekspert eller virksomhed, der beskæftiger dem, efter denne lov.

•••

Stk. 5 Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 155-157 finder tilsvarende anvendelse for beskikkede, godkendte eller certificerede energikonsulenter.

•••
profile photo
Profilside