14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 18

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1923 af 08. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Eftersyn og kontrolmåling af tekniske anlæg, jf. § 16, stk. 1, samt kontrol inden ibrugtagning af tekniske anlæg, jf. § 17, stk. 1, må kun udføres af en teknisk ekspert, der er godkendt efter regler fastsat i medfør af § 24 til at udføre eftersyn af den pågældende type anlæg, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at en teknisk ekspert, der er godkendt til at udføre eftersyn af kedel- og varmeanlæg, men besøger en bygning som led i sit arbejde som skorstensfejer, skal oplyse ejeren om pligten til at få foretaget et eftersyn, hvis dette ikke allerede er foretaget eller planlagt foretaget. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herunder fastsætte regler om, at skorstensfejeren har ret til at fremsætte tilbud til ejeren om at foretage eftersynet.

•••
profile photo
Profilside