Byggeloven § 8

Denne konsoliderede version af byggeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 323 af 26. juni 1975,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,
som ændret ved lov nr. 734 af 08. juni 2018, lov nr. 1711 af 27. december 2018, lov nr. 368 af 09. april 2019, lov nr. 1590 af 27. december 2019, lov nr. 2079 af 21. december 2020, lov nr. 2080 af 21. december 2020, lov nr. 2156 af 27. november 2021, lov nr. 679 af 03. juni 2023, lov nr. 1560 af 12. december 2023 og lov nr. 412 af 23. april 2024

§ 8

Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om Bygningsreglementet

  • 1) mindstegrundstørrelser for ejendomme,

  • 2) bebyggelsesprocenter ved bebyggelse af ejendomme,

  • 3) højder og antal etager for bebyggelser samt

  • 4) mindsteafstand for bebyggelse til skel mod anden grund eller sti og mindsteafstand for bebyggelse mod vej.

Stk. 2 Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens administration af regler fastsat i medfør af stk. 1, herunder for inddragelse af nabointeresser i forbindelse med anvendelsen af reglerne. Bygningsreglementet

Stk. 3 Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal. Nærmere regler om beregningen af etagearealet og grundstykkets areal fastsættes i bygningsreglementet.

Stk. 4 Regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der om det pågældende forhold er fastsat regler i en lokalplan eller en byplanvedtægt. Regler udstedt i medfør af stk. 1, nr. 1-3, samt stk. 2 finder heller ikke anvendelse i tilfælde, hvor der er fastsat regler om det pågældende forhold i en reguleringsplan i medfør af de tidligere gældende byggelove.