Byggeloven § 6

Denne konsoliderede version af byggeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 323 af 26. juni 1975, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,
som ændret ved lov nr. 734 af 08. juni 2018, lov nr. 1711 af 27. december 2018, lov nr. 368 af 09. april 2019, lov nr. 1590 af 27. december 2019, lov nr. 2079 af 21. december 2020, lov nr. 2080 af 21. december 2020 og lov nr. 2156 af 27. november 2021

§ 6

I bygningsreglementet kan fastsættes regler om udførelse, indretning og brug af bebyggelse med hensyn til: Bygningsreglementet

 • a) varetagelse af sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige hensyn,

 • b) udførelse af tekniske installationer, herunder bestemmelser, der sikrer mulighed for senere installation af sanitære og tekniske anlæg samt faste installationer af tekniske hjælpemidler for handicappede,

 • c) en hensigtsmæssig planudformning af beboelsesbygninger under hensyn til den tilsigtede brug,

 • d) indretning af bygninger samt faste konstruktioner og anlæg på en sådan måde, at bebyggelsen kan benyttes af handicappede personer,

 • e) benyttelse af målnormer, der kan fremme anvendelsen af standardiserede bygningsdele, installationsdele og inventar,

 • f) foranstaltninger til modvirkning af unødvendigt energiforbrug såvel i bestående som i ny bebyggelse,

 • g) beregning af bygningshøjder og -arealer og om fastsættelse af koter for bebyggelsen og terrænet om denne,

 • h) foranstaltninger til modvirkning af unødvendigt råstofforbrug såvel i bestående som i ny bebyggelse, herunder bestemmelser om anvendelse af bestemte materialer eller konstruktioner og om genanvendelse af materialer,

 • i) foranstaltninger, der kan medvirke til en rationel drift, vedligeholdelse og fornyelse af bygningsdele og installationer,

 • j) driftsmæssige foranstaltninger, der kan fastholde et forsvarligt brandsikkerhedsniveau såvel i bestående som i ny bebyggelse,

 • k) krav om installation af bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi,

 • l) krav om livscyklusvurdering og CO2-grænseværdi,

 • m) krav om totaløkonomisk analyse,

 • n) krav om ressourceanvendelse på byggepladser og

 • o) krav om dokumentation af problematiske stoffer i byggematerialer.

Stk. 2 I bygningsreglementet kan i tilknytning til regler om arbejdsrum fastsættes bestemmelser om udførelse og indretning af sundheds- og velfærdsforanstaltninger for de ansatte, f.eks. opholds- og spiserum, garderober, omklædningsrum, toiletter, vaske- og baderum samt sovesteder og inventar. Bygningsreglementet

Stk. 3 I bygningsreglementet kan af sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn fastsættes regler om drift og vedligeholdelse af tekniske installationer. Reglerne finder anvendelse på såvel nye som bestående anlæg. Bygningsreglementet