14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byfornyelsesloven § 39

Lov om byfornyelse og udvikling af byer paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byfornyelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Anvendelsesområde for dette kapitel
Kommunalbestyrelsen kan for flere ejendomme træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friarealet, herunder for ejendomme, der ikke indeholder beboelse, når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredsstillende opholdsarealer samt sikring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. Beslutningen efter 1. pkt. kan omfatte nedrivning af bebyggelse.

•••

Stk. 2 Beslutning om etablering af fælles friarealer og fælleslokaler for flere ejendomme efter stk. 1 kan kun i begrænset omfang omfatte ejendomme opført efter 1. januar 1960 samt ejendomme indeholdende boliger, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter byggestøtte-, kollegiestøtte-, boligbyggeri-, ældrebolig- eller almenboliglovgivningen, eller som er godkendt efter § 67, stk. 1, nr. 8, i den tidligere gældende lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, som ændret ved lov nr. 406 af 28. maj 2003.

•••
profile photo
Profilside