14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Buskørselsloven § 1

Lov om buskørsel paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af buskørselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. November 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Den, der er etableret på dansk område og udfører erhvervsmæssig personbefordring med dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af flere end ni personer føreren medregnet, skal have tilladelse hertil. Fællesskabstilladelse udstedt i medfør af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (forordning 1073/2009) giver ret til at udføre nationale transporter. Tilladelse udstedes med gyldighed i indtil 10 år.

•••

Stk. 2 Medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af Den Europæiske Union, international aftale eller bestemmelser fastsat af transportministeren, kræver udførelse af erhvervsmæssig personbefordring særlig tilladelse ved kørsel

  • 1) over landets grænse eller

  • 2) på dansk område af en virksomhed etableret i udlandet.

•••

Stk. 3 Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås kørsel med de i stk. 1 nævnte køretøjer

  • 1) med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre,

  • 2) som udføres mod vederlag, eller

  • 3) som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

•••
profile photo
Profilside