14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bruxelles I-forordningsloven § 8j

Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område paragraf 8j

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bruxelles i-forordningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1282 af 14. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8j Fogedrettens afgørelse om eksigibilitet kan med de ændringer, der følger af denne lov, kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37.

•••

Stk. 2 Landsrettens afgørelse kan med de ændringer, der følger af denne lov, og med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet kæres til Højesteret efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37.

•••

Stk. 3 Kære efter stk. 1 og 2 sker ved indlevering af kæreskrift til den ret, hvortil afgørelsen kæres.

•••

Stk. 4 Fristen for kære af en afgørelse om, at en udenlandsk retsafgørelse erklæres eksigibel, er 1 måned fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev forkyndt.

•••

Stk. 5 Den ret, hvortil afgørelsen kæres, giver parterne adgang til at udtale sig. Retten kan bestemme, at der skal foretages mundtlig forhandling.

•••

Stk. 6 Den ret, hvortil afgørelsen kæres, kan kun afslå at erklære retsafgørelsen eksigibel eller ophæve afgørelsen om eksigibilitet efter de grunde, der er opregnet i konventionen.

•••
profile photo
Profilside