14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brevbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brevbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1026 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Når der træffes afgørelse om gennemlæsning og tilbageholdelse m.v. af breve efter straffuldbyrdelseslovens § 55, stk. 3-8, skal der gøres notat om grunden hertil og resultatet af gennemlæsningen. Hvis afgørelsen vedrører gennemlæsning af brevveksling med en nærtstående person efter straffuldbyrdelseslovens § 55, stk. 4 eller 5, eller vedrører tilbageholdelse af et brev efter straffuldbyrdelseslovens § 55, stk. 6, skal det endvidere fremgå af notatet, at den indsatte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen og om fristen for at indgive klage, jf. § 13, stk. 1-2. Hvis en sådan tilbageholdelse sker af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen, skal notatet tillige indeholde oplysning om, at den indsatte er vejledt om, at den endelige administrative afgørelse om tilbageholdelse kan kræves indbragt for retten efter straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside