14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brændstofforbrugsafgiftsloven § 7

Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brændstofforbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 169 af 18. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter efter stk. 1, 1. og 2. pkt. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelsen efter stk. 1, 3. pkt. Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., kan påklages til Ankestyrelsen. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, 3. pkt., kan påklages til Landsskatteretten.

•••

Stk. 4 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på tillæg for privat anvendelse efter § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter § 3 b.

•••
profile photo
Profilside