Lov om Bornholmstrafikken A/S

Denne konsoliderede version af lov om Bornholmstrafikken A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1075 af 17. december 2002

§ 1

Trafikministeren bemyndiges til efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg at stifte et aktieselskab ved navn Bornholmstrafikken A/S, hvis aktiekapital tegnes af staten. Aktiekapitalen indbetales som nærmere fastsat i åbningsbalancen, herunder ved indskud af hele eller dele af statsvirksomheden Bornholmstrafikkens aktiver og passiver.

Stk. 2 Selskabets formål er at drive rederivirksomhed. Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomheden.

Stk. 3 Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 4 Stiftelsen kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret.

§ 2

Bornholmstrafikken A/S overtager ved stiftelsen samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende den indskudte virksomhed.

Stk. 2 Tinglysning og registrering af selskabets rettigheder og forpligtelser kan ske på grundlag af denne lov.

§ 3

For lønmodtagere ansat i statsvirksomheden Bornholmstrafikken på tidspunktet for stiftelsen af selskabet finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse anvendelse.

§ 4

Trafikministeren bemyndiges til at sælge aktierne i Bornholmstrafikken A/S. Der kan tegnes medarbejderaktier.

Stk. 2 I tilfælde af, at selskabet ikke vinder det første gennemførte udbud af den samfundsbegrundede færgebetjening til og fra Bornholm, afhændes eller likvideres selskabet.

§ 5

Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 6

Lov nr. 272 af 23. maj 1973 om Bornholmstrafikken ophæves.

Stk. 2 Lov nr. 258 af 6. juni 1985 om tjenestemandsansættelser ved Bornholmstrafikken ophæves.

§ 7

De medlemmer af styrelsen i statsvirksomheden Bornholmstrafikken, som er beskikket efter indstilling fra personalerepræsentanterne i virksomhedens samarbejdsudvalg, indtræder ved stiftelsen af Bornholmstrafikken A/S i bestyrelsen herfor, og hvervet gælder, indtil medarbejderne har valgt medlemmer til selskabets bestyrelse. Dette valg skal finde sted senest 6 måneder efter stiftelsen af selskabet.

Stk. 2 Treårsreglen i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1. Ved beregning af ansættelsestiden efter aktieselskabslovens § 49, stk. 7, medregnes ansættelsestiden i statsvirksomheden Bornholmstrafikken.

§ 8

Bornholmstrafikken A/S tegner de for selskabet nødvendige forsikringer. Statens selvforsikringsordning gælder, indtil der er etableret anden forsikringsdækning.

§ 9

(Udeladt af Redaktionen).