14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsloven § 12a

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 12a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12a Bidrag udbetales ikke forskudsvis til den person, der er berettiget til at kræve bidraget fastsat, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen deltager i aktiviteter i udlandet, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

•••

Stk. 2 Udbetalingen ophører efter stk. 1 med virkning fra den bidragsperiode, som følger efter den periode, hvor personen har fået inddraget sit pas.

•••

Stk. 3 Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af bidraget, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetalingen var opfyldt i perioden.

•••

Stk. 4 Har udbetaling af bidrag været ophørt efter stk. 1, genoptages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

•••
profile photo
Profilside