14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsloven § 10d

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 10d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10d Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder
Til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven, kan der efter ansøgning udbetales et supplerende børnetilskud i praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse.

•••

Stk. 2 Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud efter § 3, og forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 3 Det er en betingelse for udbetaling af supplerende børnetilskud, at ansøgeren i forbindelse med ansøgningen fremlægger dokumentation for deltagelse i en uddannelse, som berettiger til supplerende børnetilskud, jf. stk. 1, dokumentation for tidspunktet for påbegyndelsen og afslutningen af den del af uddannelsen, hvor ansøgeren deltager i praktik- og skoleperioder, jf. stk. 1, og dokumentation for løn, skolepraktikydelse og øvrig indtægt, jf. § 10 e, stk. 3.

•••

Stk. 4 Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud efter stk. 1 pr. forælder uanset antallet af børn.

•••

Stk. 5 Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU.

•••

Stk. 6 Reglerne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende børnetilskud. Medmindre barnet eller ansøgeren har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af supplerende børnetilskud fast bopæl her i landet i 1 år.

•••

Stk. 7 Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

•••
profile photo
Profilside