14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 835 af 27. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Udbetaling Danmark anmoder en gang årligt modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1-3, og § 3, om en skriftlig bekræftelse af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger. Bekræftelsen skal være Udbetaling Danmark i hænde senest en måned efter, at Udbetaling Danmark har anmodet modtageren herom.

•••

Stk. 2 Har Udbetaling Danmark ikke modtaget bekræftelsen indenfor den i stk. 1 nævnte tidsfrist, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om, at udbetalingen af børnetilskud, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1-3, og § 3, ophører fra det følgende kvartal. Udbetaling Danmark kan dog kun lade udbetalingen ophøre, hvis modtageren ikke har afgivet bekræftelsen indenfor en af Udbetaling Danmark fastsat frist efter, at en påmindelse herom er kommet frem til modtageren. Påmindelsen skal være afgivet efter udløbet af fristen i stk. 1.

•••

Stk. 3 Når Udbetaling Danmark træffer afgørelse om ophør af udbetalingen af børnetilskud efter stk. 2, skal modtageren have meddelelse herom i så god tid, at modtageren kan nå at reagere inden påbegyndelsen af det kvartal, hvor udbetalingen ophører.

•••

Stk. 4 Udbetalingen genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget.

•••
profile photo
Profilside