14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven Kapitel 6

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 768 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Børnebortførelsesloven

Kapitel 6

Afgørelser om forældremyndighed og barnets bopæl

§19 Er der fremsat anmodning om tilbagegivelse af et barn efter § 10, stk. 1, kan der ikke træffes afgørelse i en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl her i landet, før anmodningen er behandlet.

Stk. 2 Bliver det under en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl her i landet af centralmyndigheden oplyst, at barnet ulovligt opholder sig her, jf. § 10, stk. 2, uden at der er indgivet anmodning om tilbagegivelse af barnet efter § 10, stk. 1, kan familieretten ikke træffe afgørelse om forældremyndighed og barnets bopæl, medmindre der har været rimelig tid til at fremsætte en sådan anmodning.

§20 Er et barn, som bor her i landet, bortført til udlandet eller tilbageholdt der, kan social- og indenrigsministeren eller den, der bemyndiges dertil, efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutning om, at handlingen er ulovlig.

Stk. 2 Under en sag om ophør af fælles forældremyndighed kan familieretten efter påstand træffe afgørelse om, at barnet ulovligt har forladt landet, jf. forældreansvarslovens § 3, stk. 2.

Stk. 3 Er opholdsstedet for den, som sagen rettes imod, ukendt, og kan oplysning herom ikke tilvejebringes, kan afgørelse efter stk. 1 og 2 træffes, uanset at denne ikke har fået forkyndt stævning eller andet tilsvarende dokument i sagen.

profile photo
Profilside