14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven Kapitel 6 a

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) kapitel 6 a

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 768 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Børnebortførelsesloven

Kapitel 6 a

Retshjælp

§20a Social- og indenrigsministeren kan efter ansøgning yde retshjælp til indehaveren af forældremyndigheden over et barn, som ulovligt er ført fra Danmark til udlandet eller ulovligt tilbageholdes dér, til dækning af omkostninger i forbindelse med handlinger af retlig karakter og konfliktmægling, der foretages med henblik på tilbagegivelse af barnet.

Stk. 2 Der kan kun ydes retshjælp, hvis barnet ved den ulovlige bortførelse eller tilbageholdelse havde bopæl i Danmark.

Stk. 3 Social- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde yde retshjælp til dækning af omkostninger i forbindelse med handlinger af retlig karakter, der foretages med henblik på tilbagegivelse af et barn, selv om betingelserne i stk. 1 og 2 ikke er opfyldt.

Stk. 4 Retshjælp efter stk. 1-3 omfatter også:

  • 1) Økonomisk støtte til dækning af rimelige udgifter til et barns hjemrejse til Danmark i forbindelse med en tilbagegivelse af barnet, herunder til rejsen for en person, der ledsager barnet.

  • 2) Økonomisk støtte i helt særlige tilfælde til dækning af rimelige udgifter til andre handlinger, der er nødvendige for en tilbagegivelse af et barn.

Stk. 5 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af ordningen, herunder om indholdet af ansøgninger om retshjælp.

§20b Retshjælpen omfatter godtgørelse fra statskassen af

  • 1) rimelige udgifter til advokat,

  • 2) øvrige rimelige udgifter, der er nødvendige i forbindelse med handlinger af retlig karakter, herunder rejseudgifter samt udgifter til oversættelse og legalisering af dokumenter,

  • 3) sagsomkostninger, som den pågældende af en domstol pålægges at betale til modparten,

  • 4) rimelige udgifter til konfliktmægling, herunder rejseudgifter, og

  • 5) udgifter, der er omfattet af § 20 a, stk. 4.

Stk. 2 Retshjælpen kan begrænses til bestemte udgiftsposter. Der kan endvidere fastsættes en beløbsgrænse for godtgørelsen, eventuelt fordelt på bestemte udgiftsposter.

Stk. 3 Retshjælpen omfatter kun omkostninger, som det ikke er muligt at få godtgjort efter regler om fri proces eller lignende i det land, som barnet er bortført til, og som ikke dækkes af ansøgerens retshjælpsforsikring.

Stk. 4 Staten indtræder i retshjælpsmodtagerens krav på erstatning fra bortføreren eller andre for udgifter, som er dækket af retshjælpen.

§20c Tilsagn om retshjælp kan tilbagekaldes, når de forudsætninger, under hvilke den er givet, viser sig ikke at være til stede eller at være bortfaldet.

§20d Social- og indenrigsministeren udpeger efter ansøgning et antal advokater, som ministeren kan anbefale forældremyndighedsindehaveren at benytte i sager om børnebortførelse.

profile photo
Profilside