14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligstøtteloven § 82b

Lov om individuel boligstøtte paragraf 82b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§82b Boligstøttemodtagere i private andelsboligforeninger m.v., der umiddelbart inden den 1. juni 2008 modtager boligstøtte i medfør af § 24 g, stk. 2, eller § 32 i den indtil den 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte, fortsætter med at modtage løbende boligstøtte til den pågældende bolig efter den nævnte lovs bestemmelser i § 24 g, stk. 2, § 32, § 36, stk. 2, § 37, § 39 a, stk. 2, og § 40, stk. 3.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for boligstøtte efter § 32 i den indtil den 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte, hvis støttemodtageren dør eller optages i en af de plejeboliger og boformer, der er nævnt i § 13, stk. 1, nr. 2, og

  • 1) andelen m.v. ejes eller overtages af en ægtefælle eller et husstandsmedlem,

  • 2) ægtefællen eller husstandsmedlemmet er omfattet af § 2 eller § 2 a, stk. 1-3, og

  • 3) ægtefællen eller husstandsmedlemmet søger om boligstøtte i umiddelbar tilknytning til støttemodtagerens udtræden af husstanden.

•••

Stk. 3 Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen om et husstandsmedlems fortsatte ret til boligstøtte efter stk. 2, at husstandsfællesskabet har bestået 5 år forud for det tidspunkt, hvor støttemodtageren udtræder af husstanden.

•••

Stk. 4 Ved støttemodtagerens død finder stk. 2 tilsvarende anvendelse, hvis en efterlevende ægtefælle bliver omfattet af § 2 eller § 2 a, stk. 1-3, inden 6 måneder efter ægtefællens død.

•••
profile photo
Profilside