14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligstøtteloven § 14

Lov om individuel boligstøtte paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige 62.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 6. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet således:

 • 1 barn ………………… 5 pct.

 • 2 børn ………………… 10 pct.

 • 3 børn ………………… 15 pct.

 • 4 eller flere børn ……… 20 pct.

•••

Stk. 2 Er nogen af husstandsmedlemmerne stærkt bevægelseshæmmede, og er boligen egnet herfor, forhøjes det i stk. 1, 1. pkt., nævnte maksimumsbeløb med 50 pct. De forhøjede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

•••

Stk. 3 Er nogen af husstandsmedlemmerne modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service uden at være omfattet af stk. 2, forhøjes det i stk. 1, 1. pkt., nævnte maksimumsbeløb med 50 pct. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Grænsen i stk. 1 anvendes ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, visiteres til en plejebolig af kommunalbestyrelsen og bliver lejer i en friplejebolig. Grænsen anvendes heller ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, af kommunalbestyrelsen anvises

 • 1) en ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996,

 • 2) en almen bolig, jf. lov om almene boliger m.v., eller

 • 3) en ustøttet privat plejebolig, jf. § 1, stk. 5, i lov om leje.

•••

Stk. 5 Den grænse, der er nævnt i stk. 1, anvendes ikke, hvor en person, der er stærkt bevægelseshæmmet, som følge heraf visiteres til en plejebolig af kommunalbestyrelsen og bliver lejer i en egnet friplejebolig. Grænsen anvendes heller ikke, hvor en person, der er stærkt bevægelseshæmmet, som følge heraf af kommunalbestyrelsen anvises

 • 1) en egnet ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996,

 • 2) en egnet almen bolig, jf. lov om almene boliger m.v., eller

 • 3) en egnet ustøttet privat plejebolig, jf. § 1, stk. 5, i lov om leje.

•••

Stk. 6 Grænsen i stk. 1 anvendes ikke, hvis husstandens økonomiske forhold efter Udbetaling Danmarks konkrete skøn gør det umuligt eller meget vanskeligt at betale huslejen i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen visiterer en person til en særlig bolig på grund af vedkommendes fysiske eller psykiske funktionsevnenedsættelse, og personen herefter anvises

 • 1) en almen ældrebolig, jf. lov om almene boliger m.v.,

 • 2) en almen familiebolig, jf. lov om almene boliger m.v., som ved tilsagnet om offentlig støtte tidligere har været forbeholdt (klausuleret for) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter bistandsloven er indrettet særligt til denne gruppe, og som udlejes efter tilsvarende retningslinjer, som gælder for udlejning af almene ældreboliger,

 • 3) en ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996,

 • 4) en ustøttet privat plejebolig, jf. § 1, stk. 5, i lov om leje eller

 • 5) en friplejebolig, jf. lov om friplejeboliger.

•••
profile photo
Profilside