Boligbyggeriloven § 93

Denne konsoliderede version af boligbyggeriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om boligbyggeri

Lov nr. 532 af 16. november 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011,
som ændret ved lov nr. 273 af 19. marts 2013, lov nr. 402 af 28. april 2014 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 93

Socialministeren kan fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af:

  • 1) (Ophævet).

  • 2) (Ophævet).

  • 3) (Ophævet).

  • 4) (Ophævet).

  • 5) § 12, stk. 4, jf. stk. 3, og § 76, stk. 3, om anvendelse af midler, der er henlagt til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til afholdelse af visse istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter,

  • 6) § 63 b, stk. 9, jf. stk. 1 og 2, om afgivelse af erklæring om opfyldelse af betingelserne for tilsagn og om, at tilskuddet ikke anvendes efter dets formål,

  • 7) § 76, stk. 4, om føring af indtægter og udgifter over en særskilt konto,

  • 8) (Ophævet).

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.