14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bødebekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bødebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1250 af 29. november 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 En afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for bøde bortfalder, når skyldneren ansøger om eftergivelse eller henstand med betalingen eller om tilladelse til afdragsvis betaling, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Er en tilsvarende afgørelse om forvandlingsstraf tidligere bortfaldet som følge af en ansøgning fra skyldneren, bortfalder afgørelsen om forvandlingsstraf dog kun, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden finder, at følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Den nye ansøgning indeholder nye væsentlige oplysninger om skyldnerens aktuelle økonomiske forhold, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort.

  • 2) Der er i øvrigt særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye ansøgning.

•••

Stk. 3 Når restanceinddrivelsesmyndigheden modtager en ansøgning, som nævnt i stk. 1 eller stk. 2, orienterer restanceinddrivelsesmyndigheden hurtigst muligt – eventuelt telefonisk – politiet herom. Er ansøgningen omfattet af stk. 2, orienteres politiet samtidig om, hvorvidt restanceinddrivelsesmyndigheden finder, at betingelserne for bortfald af afgørelsen om udståelse af bødeforvandlingsstraffen er til stede, jf. stk. 2, nr. 1 eller 2.

•••

Stk. 4 Stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis skyldneren, efter at sagen er oversendt fra restanceinddrivelsesmyndigheden til politiet med henblik på afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf, helt eller delvis indbetaler det skyldige beløb til restanceinddrivelsesmyndigheden.

•••
profile photo
Profilside