14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boafgiftsloven § 27

Lov om dødsboer og gaver paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 12. January 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 En gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager.

•••

Stk. 2 Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Har told- og skatteforvaltningen ikke de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra told- og skatteforvaltningen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages. Har det betydning for den afgiftspligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage værdiansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

•••
profile photo
Profilside