14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boafgiftsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om boafgifter og gaveafgift m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boafgiftsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 928 af 04. October 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Boopgørelsen skal indeholde oplysning om

  • 1) hvilket bo opgørelsen vedrører, samt oplysning om afdødes eventuelle tidligere afdøde ægtefælle eller afdødes efterlevende ægtefælle,

  • 2) boets aktiver og passiver med fornødne specifikationer,

  • 3) boets indtægter og udgifter,

  • 4) fordelingen af bobeholdningen og eventuelt boafgiften mellem arvinger og legatarer med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde,

  • 5) arveafkald,

  • 6) arveforskud og gaver ydet før den 1. juli 1995, jf. boafgiftslovens §§ 49 og 50,

  • 7) gaveafgift, der ikke er betalt rettidigt, og om

  • 8) henstand med arve-, bo-, tillægsbo- og gaveafgifter, som afdøde havde opnået.

Endelig skal opgørelsen vedlægges oplysning om eventuel indtrådt afgiftspligt i henhold til boafgiftslovens § 8, stk. 3 og stk. 4, og § 47.

•••

Stk. 2 Boopgørelsen efter stk. 1 skal indgives, jf. dog § 5, selvom al arv i et bo efter boafgiftslovens § 3 er undtaget fra afgiftspligten eller fritaget for afgift, eller arvebeholdningen i et bo er under et efter personskattelovens § 20 reguleret grundbeløb på 144.500 kr. (i 1987-niveau), og ingen del heraf omfattes af tillægsboafgiften.

•••
profile photo
Profilside