Bilag 9

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)

 • Andre bilag

 • Bilag 1Indholdsfortegnelse
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.
 • Bilag 42. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 • Bilag 97. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 108. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ

Formålet med undervisningen i de udvidede øvelser er at give eleven færdighed i sikkert og hensynsfuldt samt på en energi- og miljørigtig måde at tilpasse kørslen til de skiftende risikoforhold og faremuligheder samt gældende færdselsregler på forskellige typer veje med forskellig trafiktæthed under udførelsen af alle normalt forekommende manøvrer.

Ved kørsel med store og tunge vogntog er det af større betydning end ved kørsel med almindelig bil, at man som fører lærer at »læse« trafikken længere fremme, så kørslen i tide kan tilpasses ændrede færdselsforhold. Man skal altså i højere grad end ved de små biler være forudseende og opmærksom, så man kan forudse situationerne og dermed give sig selv tid til at kunne reagere på den rigtige måde (hastighedstilpasninger, gearvalg, placering mv.).

Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs behov. De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne.

De enkelte øvelser/manøvrer skal gennemføres med et påhængs- eller sættevognstog, der opfylder bestemmelserne til påhængs – og sættevognstog, kategori C/E, i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag.

Øvelserne/manøvrerne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse/manøvre. Det vil svare til den anførte rækkefølge i uddannelsesmålene.

Køreuddannelsen til kategori C/E forudsætter, at eleverne har kørekort til kategori C og dermed nogen kørselserfaring.

Derfor anses det ikke for påkrævet at øve hver manøvre særskilt. De følgende øvelser er derfor sammensat af flere manøvrer.

Lærervejledningen til undervisningsplanen beskriver kravene til øvelsesstrækninger til de enkelte øvelser.

Da køreuddannelsen til kategori C anses for grundlæggende for uddannelsen til kategori C/E, er der i delmålene for de udvidede øvelser på vej alene anført forhold af speciel betydning for kørsel med vogntog. Ud over dette skal undervisningen i fornødent omfang omfatte repetition af delmålene i udvidede øvelser på vej for køreuddannelsen til kategori C.

Øvelse 1

Øvelsen omfatter følgende manøvrer:

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant.

7.2 Placering under ligeudkørsel.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.

7.5 Vending og baglænskørsel.

7.13 Højresving i kryds (mindre veje).

7.14 Venstresving i kryds (mindre veje).

Hovedmål

Eleven skal lære øvelsens manøvrer. Eleven skal endvidere lære at orientere sig grundigt bagud ved hjælp af spejle samt fremad og til siderne i nødvendigt omfang.

Eleven skal endvidere lære at bakke og bedømme vogntogets længde og herunder især være opmærksom på, at andre trafikanter og genstande kan overses på grund af de vanskeligere orienteringsmuligheder.

Delmål

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant

7.1.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved igangsætning og standsning ved kørebanekant:

1) Fejlbedømmelse af vogntogets accelerationsevne.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.1.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.1.3 Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.1.3 i undervisningsplan for kategori C.

Eleven skal beherske orienterings- og manøvrefærdigheder ved igangsætning og standsning ved kørebanekant, som anført under indledende øvelser på vej, afsnit 2.3 »Igangsætning og standsning ved kørebanekant«.

7.2 Placering under ligeudkørsel

7.2.2 Kendskab til risikoforhold

Repetition af delmålene i 7.2.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.2.3-7.2.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.2.3-7.2.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

7.3.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved eneulykker:

1) Der sker en del eneulykker med vogntog. De hænger først og fremmest sammen med for høj hastighed efter forholdene, men ikke nødvendigvis særlig høj hastighed, idet mange ulykker sker ved en hastighed under 40 km/t.

2) Træthed, spirituspåvirkning eller sygdom har stor betydning ved eneulykker.

3) De fleste eneulykker sker på veje uden for byerne, og de fleste på lige vejstrækninger og en del i vejsving.

4) Ved en deleneulykker kommer vogntoget ud over vejkanten i højre side, og det medfører ofte en væltning af vogntoget.

7.3.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved hastighed under ligeudkørsel:

1) Lastbil med påhængskøretøj har tendens til hurtig saksning ved bremsning i glat eller fedtet føre og ved blokering af bremser, især under kørsel ned ad bakke.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.3.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.3.3-7.3.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.3.3-7.3.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.3.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser vedrørende hastighed:

1) Lastbil med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj må højst køre 80 km/t, også på motortrafikvej.

2) Lastbil med registreringspligtigt påhængskøretøj må på motorvej højst køre 80 km/t.

3) Vogntog bestående af lastbil med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj må i tættere bebygget område, bortset fra motorveje og motortrafikveje, på strækninger med højere lokal hastighedsgrænse følge den skiltede hastighed op til højest 80 km/t.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning

7.4.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under vognbaneskift og sammenfletning:

1) Modparter er næsten udelukkende bilister, især på højre side af vogntoget.

7.4.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved vognbaneskift og sammenfletning:

1) Fejlbedømmelse af afstanden til og hastigheden på bagvedkørende i den vognbane, man ønsker at skifte til.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.4.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.4.3-7.4.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.4.3-7.4.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.5 Vending og baglænskørsel

Der undervises ikke i vending.

7.5.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved baglænskørsel:

1) fejlbedømmelse af afstand til andre trafikanter eller genstande bagved,

2) fejlbedømmelse af vogntogets dimensioner,

3) mangelfuld orientering under forberedelse af manøvren og

4) opmærksomhed alene på selve manøvren, hvorved eventuelle andre trafikanter ikke bemærkes.

7.5.3-7.5.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske orienterings- og manøvrefærdigheder ved baglænskørsel:

1) under forberedelse og udførelse af manøvren til stadighed være orienteret om trafiksituationen langs med og bag ved vogntoget og

2) udføre manøvren, som beskrevet under indledende øvelser på vej, afsnit 2.4 »Højresving om hjørner« og 2.5 »Baglænskørsel med målbremsning«.

7.13 Højresving i kryds (mindre veje)

7.13.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under højresving i kryds:

1) Der sker alvorlige ulykker under højresving i kryds.

2) Ved omkring halvdelen af ulykkerne er modparten en cyklist eller knallertkører, der befinder sig på vogntogets højre side, og som føreren af vogntoget klemmer eller svinger ind foran. Cyklisten befinder sig oftest ved vogntogets højre forreste hjørne, når vogntoget påbegynder svingningen. Nogle af den slags ulykker sker i lysregulerede kryds med cykelsti, hvor vogntoget svinger for grønt lys, efter at have holdt for rødt lys sammen med en cyklist/knallertkører. Kun en lille del af de implicerede er hurtige eller aggressive cyklister. En del vogntog svinger med så høj hastighed, at chaufføren ikke får tid nok til grundig orientering efter cyklister

3) Hver 5. ulykke sker ved sammenstød med krydsende biler og cykler. I disse tilfælde har føreren af vogntoget som regel ikke overholdt sin vigepligt.

4) En mindre del af ulykkerne sker ved, at en bagfrakommende bil påkører vogntoget, der sætter hastigheden ned eller standser i forbindelse med svingningen til højre.

5) Nogle ulykker sker ved påkørsel af fodgængere, der krydser den kørebane, vogntoget svinger ind på.

7.13.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved højresving:

1) fejlbedømmelse af påhængskøretøjets bane, der normalt går tættere på hjørnet end lastbilens bane med fare for, at påhængskøretøjet kommer ind over fortov eller ud over vejkant,

2) udførelse af højresving ved først at trække til venstre på kørebanen for at få påhængskøretøjet rundt om hjørnet med deraf følgende risiko for, at bagfrakommende fejlagtigt opfatter manøvren som venstresving og derfor kører frem langs vogntogets højre side og altså overhaler indenom,

3) udførelse af højresving ved at trække ud over midten på den vej, der svinges ind på, med deraf følgende risiko for at komme i konflikt med modkørende og

4) skarpt højresving, hvorved en del af vogntoget kan svinge ud til venstre til fare for bagvedkommende, der overhaler.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.13.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.13.3-7.13.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske orienterings- og manøvrefærdigheder ved forlæns højresving, som anført under indledende øvelser på vej, afsnit 2.4 »Højresving og hjørner«.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.13.3-7.13.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.14 Venstresving i kryds (mindre veje)

7.14.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under venstresving i kryds:

1) Enkelte ulykker sker ved, at bagfrakommende biler påkører vogntoget, der sætter hastigheden ned eller standser i forbindelse med svingningen eller begynder at svinge.

2) Mange ulykker sker, fordi vogntoget svinger til venstre ind foran en modkørende bil, der skal ligeud i krydset.

3) En meget stor del af ulykkerne sker ved påkørsel af krydsende færdsel. Her er det i langt de fleste tilfælde vogntoget, der har ubetinget vigepligt. De fleste modparter er krydsende biler, men tohjulede trafikanter forekommer også i en del tilfælde.

7.14.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved venstresving:

1) fejlbedømmelse af vogntogets længde, der kan medføre blokering af krydsende eller modkørende færdsels bane ved for tidlig fremkørsel i krydset eller ved for tidlig svingning ud ad krydset og

2) fejlbedømmelse af påhængskøretøjets bane, der løber længere til venstre end lastbilens bane med fare for at påkøre krydsende færdsel fra venstre side i krydset eller påkøre andre hindringer på midten af den vej, der svinges ind på.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.14.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.14.3 Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.14.3 i undervisningsplan for kategori C.

7.14.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved venstresving i kryds:

1) køre forholdsvis langt frem i krydset af hensyn til påhængskøretøjets bane, før venstresvinget påbegyndes.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.14.4 i undervisningsplan for kategori C.

Øvelse 2

Øvelsen omfatter følgende manøvrer:

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.7 Møde.

7.8 Kørsel foran eller efter andre.

7.11 Fremkørsel mod kryds.

7.12 Ligeudkørsel i kryds.

7.13 Højresving i kryds.

7.14 Venstresving i kryds.

7.15 Kørsel i rundkørsel.

Hovedmål

Eleven skal gradvis lære de mere krævende manøvrer, men på dette trin i uddannelsen under forholdsvis enkle og ukomplicerede vej- og færdselsforhold. Øvelsen gennemføres derfor fortrinsvis på mindre befærdede veje.

Der skal dog lægges vægt på en omhyggelig udførelse af alle anførte orienterings- og manøvrefærdigheder også som forberedelse til den senere kørsel under mere komplicerede forhold.

Delmål

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.6.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.:

1) Stor vogntogslængde kræver ekstra god sideafstand til holdende, cyklende, gående mv., især ved kraftig sidevind.

2) Store vogntog kan virke skræmmende, især på cyklende og gående i vejkanten, og kan fremkalde panikreaktioner.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.6.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.6.3-7.6.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.6.3-7.6.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.7 Møde

7.7.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved mødeulykker:

1) Der sker mange ulykker i forbindelse med møde, ofte på smalle, 2-sporede veje.

2) Halvdelen af ulykkerne sker som frontal kollision med modkørende i lastbilens egen vognbane.

3) En stor del af ulykkerne sker som frontal kollision med modkørende midt på kørebanen eller i de modkørendes vognbane. Modparterne er først og fremmest person- og varebiler.

4) Kun en lille del af ulykkerne sker i forbindelse med overhaling.

7.7.2-7.7.5 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.7.2-7.7.5 i undervisningsplan for kategori C.

7.8 Kørsel foran eller efter andre

7.8.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under kørsel foran eller efter andre:

1) Der sker mange ulykker ved kørsel foran eller efter andre.

2) Modparterne er som regel person- eller varebiler, men i en del tilfælde vogntog og i nogle tilfælde 2-hjulede trafikanter.

3) Ved en stor del af ulykkerne påkører vogntoget en forankørende bil, der har nedsat hastigheden eller holder stille (fx fordi bilisten skal svinge).

4) Ved de øvrige ulykker påkøres vogntoget bagfra.

5) Nogle ulykker kunne enten have været undgået, eller konsekvenserne kunne være formindsket, såfremt føreren havde overholdt hastighedsgrænserne.

7.8.2-7.8.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.8.2-7.8.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.8.5 Lovbestemmelser og andre forhold

Eleven skal kunne angive følgende forhold:

1) Der skal holdes tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i de fleste tilfælde svare til ca. 2-3 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt af førerens rutine og færdselsforholdene.

7.11 Fremkørsel mod kryds

7.11.2-7.11.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.11.2-7.11.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.12 Ligeudkørsel i kryds

7.12.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under ligeudkørsel i kryds:

1) Der sker en del ulykker under ligeudkørsel i kryds. I nogle af disse ulykker spiller for høj hastighed hos vogntoget en betydelig rolle.

2) De fleste modparter er kørende fra højre eller venstre side. Andre modparter er modkørende, der svinger til venstre uden at holde tilbage for vogntoget.

3) De fleste af ulykkerne sker i kryds med vigepligt.

4) En stor del af ulykkerne med ligeudkørende vogntog sker i kryds med lysregulering. I en del af tilfældene kører vogntoget over for rødt lys.

5) Modparten er helt overvejende andre biler (især person- og varebiler).

7.12.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved ligeudkørsel i kryds:

1) Vogntogets længde og eventuel udragende last, der i forbindelse med fejlbedømmelse af krydsendes hastighed øger risikoen for kollision, især ved fremkørsel efter standsning, hvor accelerationsevnen er ringe.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.12.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.13 Højresving i kryds

Der henvises til øvelse 1.

7.14 Venstresving i kryds

Der henvises til øvelse 1.

7.15 Kørsel i rundkørsel

7.15.1-7.15.3 Kendskab til ulykker, kendskab til risikoforhold og orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.15.1-7.15.3 i undervisningsplan for kategori C.

7.15.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved kørsel i rundkørsel:

1) Placere sig hensigtsmæssigt under hensyntagen til rundkørslens udformning enten som anført i 7.15.4 i undervisningsplan for kategori B, eller så langt til højre som muligt, uanset hvilken vej rundkørslen skal forlades ad. Dette skyldes nedsat mulighed for at orientere sig langs vogntogets højre side.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.15.4 i undervisningsplan for kategori C.

Øvelse 3 (Kørsel uden for tættere bebygget område)

Øvelsen omfatter især følgende manøvrer:

7.2 Placering under ligeudkørsel.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel.

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.7 Møde.

7.8 Kørsel foran eller efter andre.

7.9 Overhaling.

7.16 Kørsel på motorvej.

Hovedmål

Eleven skal lære målrettet, jævn kørsel over længere strækninger med nødvendig tilpasning af placering og hastighed efter skiftende færdsels- og vejforhold.

Øvelsen skal gennemføres som kørsel uden for tættere bebygget område med varieret vejudstyr, især kørebanebredde og vejforløb, der omfatter stejlere bakker og skarpere vejsving.

Manøvrerne er hovedsagelig repetition fra øvelse 1 og 2, men skal nu gennemføres under mere krævende forhold, der gør det muligt at undervise eleven i alle manøvrernes delmål. Desuden skal eleven lære at overhale andre kørende i videst muligt omfang samt lære at reagere hensigtsmæssigt, når eleven selv overhales.

Eleven skal endvidere lære at køre ind på og fra motorvej. Hvor forholdene helt udelukker kørsel på motorvej, har kørelæreren en særlig forpligtigelse til at gennemføre øvelserne på en større vej med accelerations- og decelerationsbaner, jf. hovedmålsbeskrivelsen til øvelse 4 i undervisningsplan for kategori C.

Delmål

7.2 Placering under ligeudkørsel

Der henvises til øvelse 1.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

Der henvises til øvelse 1 suppleret med følgende:

7.3.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel i skarpere sving og på stejlere bakker:

1) Lastbil med påhængs- eller sættevogn har tendens til overraskende hurtig saksning ved bremsning, især i glat eller fedtet føre, ved blokering af bremser, kørsel ned ad bakke eller ved forkert lastfordeling.

2) Kørsel op ad bakke i glat føre, hvorved de trækkende hjul kan komme i spin med fare for udskridning.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.3.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.3.3-7.3.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.3.3-7.3.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.7 Møde og

7.8 Kørsel foran eller efter andre

Der henvises til øvelse 2.

7.9 Overhaling

7.9.2 Kendskab til risikoforhold

1) Vogntogets størrelse, som ved højere hastighed frembringer kraftigt vindtryk på vogntogets side og bagude eller læbælte i sidevind, hvorved overhalede cyklister og knallertkøreres styring eller kurs påvirkes.

2) Fejlbedømmelse af vogntogets accelerationsevne og tophastighed.

3) Fejlbedømmelse af den nødvendige frie strækning til overhalingen på grund af den ofte lille hastighedsforskel.

4) Fejlbedømmelse af vogntogets længde med risiko for at trække for tidligt ind foran den overhalede, især cyklister og knallertkørere.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.9.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.9.3 Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.9.3 i undervisningsplan for kategori C.

7.9.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved overhaling:

1) vente med at trække til højre på kørebanen efter overhalingen, indtil det er sikkert, at påhængskøretøjet ikke kommer for tæt på den overhalede.

Vedrørende undervisning i hensigtsmæssig reaktion, når man som fører af vogntog selv overhales, henvises til øvelse 2, afsnit 7.8. »Kørsel foran eller efter andre«.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.9.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.16 Kørsel på motorvej

7.16.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker på motorvej:

1) Der sker en del ulykker i forbindelse med vogntogs vognbaneskift eller sammenfletning, herunder til- og frakørsel til motorvej.

2) De fleste ulykker med vogntog på motorvej sker ved indhentning af forankørende biler eller ved, at vogntoget indhentes og påkøres af bagfrakommende.

3) Mere sjældne er eneulykker og ulykker i forbindelse med overhaling.

7.16.2-7.16.5 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.16.2-7.16.5 i undervisningsplan for kategori C.

Øvelse 4

Øvelsen omfatter følgende manøvrer:

7.12 Ligeudkørsel i kryds.

7.13 Højresving i kryds.

7.14 Venstresving i kryds.

7.15 Kørsel i rundkørsel.

7.17 Kørsel ved siden af andre.

Hovedmål

Eleven skal lære at udføre alle manøvrer i vejkryds under så vanskelige færdselsforhold som muligt og i så mange forskellige typer vejkryds som muligt. Øvelsen skal derfor gennemføres på et tidspunkt med tæt trafik, således at eleven også bliver undervist i rækkekørsel i flere rækker på veje med flere vognbaner i samme kørselsretning og om muligt i større rundkørsler.

Delmål

7.12 Ligeudkørsel i kryds

Der henvises til øvelse 2.

7.13 Højresving i kryds og

7.14 Venstresving i kryds

Der henvises til øvelse 1.

7.15 Kørsel i rundkørsel

Der henvises til øvelse 2.

7.17 Kørsel ved siden af andre

7.17.3-7.17.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.17.3-7.17.4 i undervisningsplan for kategori C.

Øvelse 5

Øvelsen omfatter:

7.18 Standsning og parkering.

7.20 Kørsel i tunnel.

7.21 Kørsel ved letbane

Hovedmål

Eleven skal lære at udføre mere krævende parkeringsmanøvrer svarende til vilkårene på mange af- og pålæsningssteder.

Eleven skal endvidere lære at køre i tunnel, hvor orienterings- og manøvrefærdigheder er mere krævende på grund af tunnelers særlige udformning og trafikkens særlige karakter. Eleven skal desuden lære om afmærkninger på kørebanen og om færdselstavler, der har betydning ved kørsel i tunnel.

Kørsel i tunnel er obligatorisk, hvor en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed tillader kørsel både frem og tilbage til tunnelen og kørsel i tunnelen.

Der skal anvendes en af følgende tunneler:

1. Tårnbytunnelen.

2. Frederikssundsvejstunnelen.

3. Englandsvejstunnelen.

4. Guldborgsundtunnelen.

5. Limfjordstunnelen.

Hvis der ikke skal køres i tunnel, skal der i stedet i teorilokalet undervises i de praktiske færdigheder ved kørsel i tunnel.

Eleven skal desuden lære at køre i trafikken, hvor orienterings- og manøvrefærdigheder er mere krævende på grund af letbaners særlige udformning og trafikkens særlige karakter.

Kørsel ved letbane er obligatorisk, hvor en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed tillader kørsel både frem og tilbage til letbanen og kørsel ved letbanen. Der skal anvendes en af følgende letbaner:

Der skal anvendes en af følgende letbaner:

1. Århus Letbane.

2. Odense Letbane (fra 2021)

Hvis der ikke skal køres ved letbane, skal der i stedet i teorilokalet undervises i de praktiske færdigheder ved kørsel ved letbane.

Delmål

7.18 Standsning og parkering

7.18.1-7.18.2 Kendskab til ulykker og kendskab til risikoforhold

Repetition af delmålene i 7.18.1-7.18.2 i undervisningsplan for kategori C.

7.18.3 Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.18.3 i undervisningsplan for kategori C.

7.18.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved standsning og parkering:

1) give tegn til standsning eller parkering med stoplys og eventuelt blinklys,

2) parkere ved forlæns indkørsel med siden af vogntogets lad højst 1 meter fra en rampe eller vogntogets hjul højst 20 cm fra vejkant, kantsten eller lignende,

3) bakke rundt om et hjørne og samtidig blive i egen vognbane således, at det er muligt at fortsætte baglænskørslen nogenlunde parallelt med kantstenen/kantlinjen på den vej, der er bakket ind på,

4) ved baglænskørsel standse med vogntogets bagsmæk (eller bagest udragende del) højst 2 meter fra et markeret mål (rampe, hegn eller lignende),

5) aktivere parkeringsbremsen, slukke lyset, fjerne tændingsnøglen og sikre sig, at eventuelt tyverisikring er i funktion og

6) vente med at åbne døre, indtil man har sikret sig, at det kan ske uden risiko for andre.

7.18.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.18.5 i undervisningsplan for kategori C.

7.20 Kørsel i tunnel

Repetition af delmålene i 7.20.2-7.20.4 i undervisningsplan for kategori C.

7.21 Kørsel ved letbane

Repetition af delmålene i 7.21 i undervisningsplan for kategori C.