Bilag 9

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)

 • Andre bilag

 • Bilag 1Indholdsfortegnelse
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.
 • Bilag 42. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT, BELÆSNING MV.
 • Bilag 97. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 108. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 • Bilag119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ

Formålet med undervisningen i de udvidede øvelser er at give eleven færdighed i sikkert og hensynsfuldt samt på en energi- og miljørigtig måde at tilpasse kørslen til de skiftende risikoforhold og faremuligheder samt gældende færdselsregler på forskellige typer veje med forskellig trafiktæthed under udførelsen af alle normalt forekommende manøvrer.

Ved kørsel med vogntog er det af større betydning end ved kørsel med almindelig bil, at man som fører lærer at ”læse” trafikken længere fremme, så kørslen i tide kan tilpasses ændrede færdselsforhold. Man skal altså i højere grad end ved kørsel uden påhængskøretøj være forudseende og opmærksom, så man kan forudse situationerne og dermed give sig selv tid til at kunne reagere på den rigtige måde (hastighedstilpasninger, gearvalg, placering mv.).

Hver enkelt øvelses/manøvres præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs behov. De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. De enkelte øvelser/manøvrer skal gennemføres med et vogntog, der opfylder bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsens bilag 5.

Øvelserne/manøvrerne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse/manøvre.

Køreuddannelsen til kategori B/E og til B+ forudsætter, at eleverne har kørekort til kategori B og dermed nogen kørselserfaring. Derfor anses det ikke for påkrævet at øve hver manøvre særskilt som i køreuddannelsen til kategori B.

Lærervejledningen til undervisningsplanen beskriver krav til øvelsesstrækninger til de enkelte manøvrer.

Da køreuddannelsen til kategori B anses for grundlæggende for uddannelsen til kategori B/E og B+, er der i delmålene for de udvidede øvelser på vej alene anført forhold af speciel betydning for kørsel med påhængskøretøj. Udover dette skal undervisningen i fornødent omfang omfatte repetition af delmålene i manøvrer på vej for køreuddannelsen til kategori B.

De udvidede øvelser på vej omfatter følgende manøvrer:

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant.

7.2 Placering under ligeudkørsel.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.

7.5 Vending og baglænskørsel

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.

7.7 Møde.

7.8 Kørsel foran eller efter andre.

7.9 Overhaling.

7.10 Kørsel i trafiksanerede områder.

7.11 Fremkørsel mod kryds.

7.12 Ligeudkørsel i kryds.

7.13 Højresving i kryds.

7.14 Venstresving i kryds.

7.15 Kørsel i rundkørsel.

7.16 Kørsel på motorvej.

7.17 Kørsel ved siden af andre.

7.18 Standsning og parkering.

7.20 Kørsel i tunnel.

7.21 Kørsel ved letbane

Hovedmål

Eleven skal gøres bekendt med de ændrede orienterings- og manøvrevilkår under kørsel med tilkoblet stort påhængskøretøj og lære at beherske vogntoget under udførelsen af normalt forekommende manøvrer.

Der skal i undervisningen især lægges vægt på praktiske øvelser i de manøvrer, der indebærer særlige vanskeligheder under kørsel med stort påhængskøretøj.

Eleven skal endvidere lære at køre ind på og ud fra motorvej. Hvor forholdene udelukker kørsel på motorvej, har kørelæreren en særlig forpligtigelse til at gennemføre øvelserne på en større vej med accelerations- og decelerationsbaner, jf. hovedmålsbeskrivelsen til afsnit 7.16 i undervisningsplanen for kategori B.

Eleven skal lære at bakke og bedømme vogntogets længde og herunder især være opmærksom på, at andre trafikanter og genstande kan overses på grund af de vanskeligere orienteringsmuligheder.

Delmål

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant

7.1.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved igangsætning:

1) begrænsede orienteringsmuligheder fra førerpladsen på grund af blinde vinkler og manglende mulighed for direkte orientering bagud ved hoveddrejning,

2) fejlbedømmelse af bagfrakommendes hastighed og afstand ved brug af spejle, især ved brug af konvekse spejle, samt bagfrakommendes eventuelle villighed til at give plads,

3) fejlbedømmelse af vogntogets accelerationsevne og

4) behov for stor manøvreplads.

7.1.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved igangsætning:

1) orientere sig bagud ved hjælp af spejle og

2) tjekke blinde vinkler i det omfang, der er muligt.

7.1.4-7.1.5 Manøvrefærdigheder og lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.1.4-7.1.5 i undervisningsplan for kategori B.

7.2 Placering under ligeudkørsel

7.2.3-7.2.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.2.3-7.2.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

7.3.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker:

1) Eneulykkerne hænger først og fremmest sammen med for høj hastighed efter forholdene.

2) I vejsving sker der flest eneulykker ved kørsel udover vejkanten i svingets yderside (den mindst krumme vejkant).

7.3.2-7.3.3 Kendskab til risikoforhold og orienteringsfærdigheder

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved eneulykker:

1) Risikoen for væltning er særlig stor under kørsel i S-kurve eller ved hurtig ratbetjening fra side til side, fx i forbindelse med vognbaneskift.

2) Biler med påhængskøretøjer har tendens til hurtig saksning ved bremsning i glat eller fedtet føre og ved blokering af bremser, især under kørsel ned ad bakke.

3) Øget sidevindsfølsomhed ved kørsel med påhængskøretøj med høj opbygning.

4) Biler med påhængskøretøjer har tendens til slingrende kørsel ved høje hastigheder.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.3.2-7.3.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.3.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder vedrørende hastighed:

1) højst køre med den lovlige og sikre hastighed.

I øvrigt repetition af 7.3.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.3.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser vedrørende hastighed:

1) Biler med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj må højst køre 80 km/t, også på motortrafikvej.

2) På motorvej må biler med registreringspligtigt påhængskøretøj højst køre 80 km/t.

3) Vogntog må i tættere bebygget område følge en eventuel højere lokal hastighedsgrænse, dog højst 80 km/t.

4) Bil og påhængskøretøj kan dog med en særlig godkendelse blive tempo 100 godkendt, hvilket tillader 80 km/t på landevej/motortrafikvej og 100 km/t på motorvej.

5) Biler med tilkoblet ikke-registreringspligtigt påhængsredskab må højst køre 30 km/t.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning

7.4.3-7.4.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.4.3-7.4.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.5 Vending og baglænskørsel

7.5.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved u-vending og baglænskørsel:

U-vending

1) Fejlbedømmelse af vogntogets accelerationsevne og længde.

2) Behov for stor manøvreplads.

Baglænskørsel

3) Fejlbedømmelse af afstand til andre trafikanter eller genstande bagved.

4) Fejlbedømmelse af vogntogets dimensioner.

5) Mangelfuld orientering under forberedelse af manøvren.

6) Opmærksomhed alene på selve manøvren, hvorved eventuelle andre trafikanter ikke bemærkes.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.5.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.5.3-7.5.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske orienterings- og manøvrefærdigheder ved baglænskørsel:

Baglænskørsel

1) Under forberedelse og udførelse af manøvren til stadighed være orienteret om trafiksituationen langs med og bag ved vogntoget.

2) Udføre manøvren, som beskrevet under indledende øvelser på vej, afsnit 2.4 »Højresving om hjørner« og 2.5 »Baglænskørsel med målbremsning«.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.5.3-7.5.4 i undervisningsplan for kategori B. Der skal dog ikke udføres trepunktsvending.

7.5.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.5.5 i undervisningsplan for kategori B.

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.

7.6.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.:

1) Vogntog kræver god sideafstand til holdende og gående mv., især ved kraftig sidevind.

2) Vogntog, hvor påhængskøretøjet er bredere end den trækkende bil, kræver særlig god sideafstand.

7.6.3-7.6.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.6.3-7.6.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.7 Møde

Frontalkollisioner er den uheldstype, der medfører de største konsekvenser i forbindelse med ulykker med vogntog, og derfor er det vigtigt at lære køreeleven at være opmærksom på mulighederne for at undgå disse ulykker. Eleven skal lære at være opmærksom og forudseende samt lære vigtigheden af at efterleve hastighedsbegrænsningerne.

7.7.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved mødeulykker:

1) Der sker temmelig mange ulykker i forbindelse med møde, oftest på smalle, 2-sporede veje.

7.7.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved møde:

1) Hvis påhængskøretøjet er bredere end bilen, øges risikoen for mødeulykker ved kørsel på smalle veje.

7.7.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved møde og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Forudse, at modkørende, der har en usikker eller slingrende kørsel, kan overskride vejmidten.

2) Indsnævret kørebane, vejsving og bakker forude.

3) Vejforhold og især glat eller fedtet føre, der kan bevirke, at modkørende eller en selv kommer over vejens midte.

4) Hindringer, herunder også langsomt kørende og gående i egen kørebanehalvdel samt bredden af den fri kørebane til venstre for hindringen.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.7.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.7.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved møde:

1) Nedsætte hastigheden og give tegn samt trække så langt til højre som muligt, så snart modkørende viser tendens til at komme over i vogntogets vognbane. Tilsvarende gælder, hvis en modkørende under overhaling befinder sig i ens egen vognbane.

2) Hvis man bliver overhalet og kan se, at der er ved at opstå en faresituation på grund af modkørende, skal man afhjælpe faresituationen, eventuelt ved ufortøvet at bremse ned. Tilsvarende gælder, hvis en modkørende under overhaling befinder sig i ens vognbane.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.7.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.8 Kørsel foran eller efter andre

7.8.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker i forbindelse med kørsel foran eller efter andre:

1) Der sker temmelig mange ulykker med bilister ved sammenstød med foran- eller bagvedkørende, oftest i tættere trafik.

2) Modparterne er først og fremmest biler.

7.8.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel foran eller efter andre:

1) Vogntogets ringere bremseevne giver risiko for påkørsel af forankørende, der pludselig nedsætter hastigheden.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.8.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.8.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved kørsel foran eller efter andre og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Bagvedkørende, der afventer overhalingsmulighed eller fortryder påbegyndt overhaling og trækker ind bagved vogntoget igen.

2) Overhalingsmulighed forude for bagvedkørende (fx ophør af vejsving eller passage af bakketop) efter kørsel over en længere strækning uden overhalingsmulighed.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.8.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.8.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved kørsel foran eller efter andre:

1) I god tid forberede manøvrer og ved tegngivning eller ændring af hastighed og placering tydeliggøre hensigten af hensyn til bagvedkørende.

2) Hjælpe bagvedkørende til overhaling, når forholdene tillader det, ved at trække så langt til højre som muligt og eventuelt nedsætte hastigheden, men undlade at vinke bagvedkørende frem.

3) Holde tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i de fleste tilfælde svare til 2-3 sek. ’s tidsafstand i normalt føre afhængig af førerens rutine og færdselsforholdene.

4) Øge afstanden til den forankørende, hvis vej- og færdselsforhold, vejret eller føret gør det nødvendigt.

5) Uden for tættere bebygget område skal der holdes så stor afstand til forankørende, at bagfrakommende, der vil overhale, har plads nok til at trække ind foran.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.8.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.8.5 Lovbestemmelser og andre forhold

Eleven skal kunne angive følgende forhold:

1) Der skal holdes tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i de fleste tilfælde svare til ca. 2-3 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt af førerens rutine og færdselsforholdene.

7.9 Overhaling

7.9.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved overhaling:

1) Påhængskøretøjets størrelse, som ved højere hastighed frembringer kraftigt vindtryk bagude eller læ i sidevind, hvorved overhalede cyklisters og knallertkøreres styring eller kurs påvirkes.

2) Fejlbedømmelse af påhængskøretøjets bredde med risiko for at komme for tæt på overhalede cyklister og knallertkørere.

3) Fejlbedømmelse af påhængskøretøjets længde med risiko for at trække for tidligt ind foran den overhalede, især cyklister og knallertkørere.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.9.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.9.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne genkende betydningen af følgende færdselstavler:

1) »Overhaling forbudt« (C 51) forbyder overhaling af andre køretøjer end to-hjulede cykler og to-hjulede små knallerter. Forbuddet kan ved undertavle indskrænkes til kun at gælde bestemte køretøjer, fx bil med påhængskøretøj.

2) »Ophør af overhalingsforbud« (C 53).

I øvrigt repetition af delmålene i 7.9.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.9.4-7.9.5 Manøvrefærdigheder og lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved overhaling:

1) Vente med at trække til højre på kørebanen efter overhalingen, indtil det er sikkert, at påhængskøretøjet ikke kommer for tæt på den overhalede.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.9.4-7.9.5 i undervisningsplan for kategori B.

7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

7.10.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel i trafiksanerede områder:

1) Eventuelt gods på påhængsvognen kan forskubbes eller tabes ved kørsel med for høj hastighed under passage af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump og/eller forskellige hindringer på kørebanen.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.10.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.10.3 Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.10.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.10.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdighed ved kørsel i område med fartdæmpning:

1) Højst køre med den angivne hastighed i område med fartdæmpning og om nødvendigt nedsætte hastigheden yderligere under passage af fartdæmpende foranstaltninger.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.10.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.11 Fremkørsel mod kryds

7.11.3-7.11.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.11.3-7.11.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.12 Ligeudkørsel i kryds

7.12.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under ligeudkørsel i kryds:

1) Der sker nogle ulykker med bilister under ligeudkørsel i kryds.

2) Modparterne er uanset vigepligtsforholdene først og fremmest bilister.

7.12.2-7.12.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder:

Repetition af delmålene i 7.12.2-7.12.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.13 Højresving i kryds

7.13.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under højresving i kryds:

1) Modparterne er først og fremmest kørende bagfra og dernæst kørende fra venstre og højre side i krydset.

2) Modparterne bagfra er især cyklister og knallertkørere, der kører frem på højre side af bilen, og desuden en del bilister, der kommer bagfra og påkører den højresvingende.

7.13.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved højresving:

1) Fejlbedømmelse af påhængskøretøjets bane, der går tættere på hjørnet end den trækkende bils bane med fare for, at påhængskøretøjet kommer ind over fortov eller udover vejkant.

2) Udførelse af højresving ved at trække udover midten på den vej, der svinges ind på, og deraf følgende risiko for at komme i konflikt med modkørende.

3) For høj hastighed før og under svingningen, så orienteringen bliver mangelfuld.

4) Mangelfuld orientering om bagfrakommende cyklister og knallertkørere på højre side af lastbilen.

5) Fejlagtig bedømmelse af krydsende færdsels hastighed og afstand fra krydset.

6) Mangelfuld eller forkert orientering efter bagfrakommende cyklister og knallertkørere samt fodgængere, der kommer ud i det lysregulerede kryds, efter der har været grønt i nogen tid.

7) Mangelfuld bedømmelse af fri manøvreplads i forhold til modkørende og bagfrakommende, især hvis påhængskøretøjet har stort overhæng bagtil, og svingningen skal foretages ind på en smal vej.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.13.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.13.3-7.13.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske orienterings- og manøvrefærdigheder ved højresving, som anført under indledende øvelser på vej, afsnit 2.4 »Højresving om hjørner«.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.13.3-7.13.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.14 Venstresving i kryds

7.14.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under venstresving i kryds:

1) Modparterne er først og fremmest modkørende, som den venstresvingende ikke holder tilbage for.

2) Modparter er især modkørende bilister, men også mange modkørende to-hjulede trafikanter, navnlig motorcyklister og førere af knallerter.

3) Andre modparter er kørende fra venstre side i krydset, især bilister, men også to-hjulede trafikanter samt bagfrakommende på venstre side af bilen.

4) Modparter er i øvrigt kørende fra højre side i krydset.

7.14.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved venstresving:

1) Fejlbedømmelse af vogntogets længde, der kan medføre blokering af krydsende eller modkørende færdselsbane ved for tidlig fremkørsel i krydset eller ved for tidlig svingning ud af krydset.

2) Fejlbedømmelse af påhængskøretøjets bane, der løber længere til venstre end den trækkende bils bane.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.14.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.14.3-7.14.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.14.3-7.14.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.15 Kørsel i rundkørsel

7.15.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel i rundkørsel:

1) Fejlbedømmelse af rundkørslens udformning og dermed den nødvendige svingnings skarphed, hvorved tilkørselshastigheden ofte vælges for høj.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.15.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.15.3 Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.15.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.15.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved kørsel i rundkørsel:

1) Tilpasse hastigheden gennem rundkørslen i forhold til vogntogets opbygning og lastens art.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.15.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.16 Kørsel på motorvej

7.16.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker på motorvej:

1) Der sker også en del ulykker i forbindelse med vogntogs vognbaneskift eller sammenfletning, herunder til- og frakørsel til motorvej.

2) Den almindeligste ulykkestype med bilister på motorveje er påkørsel bagfra eller påkørsel af forankørende.

7.16.2-7.16.6 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder, lovbestemmelser i øvrigt samt kørsel på motortrafikvej

Repetition af delmålene i 7.16.2-7.16.6 i undervisningsplan for kategori B.

7.17 Kørsel ved siden af andre

7.17.2-7.17.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.17.2-7.17.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.18 Standsning og parkering

7.18.3. Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.18.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.18.4. Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved standsning og parkering:

1) Udføre baglæns parkering mod markeret mål, som anført i afsnit 2.5 »Baglænskørsel med målbremsning«.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.18.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.18.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.18.5 i undervisningsplan for kategori B.

7.20 Kørsel i tunnel

Repetition af delmålene i 7.20 i undervisningsplan for kategori B.

7.21 Kørsel ved letbane

Repetition af delmålene i 7.21 i undervisningsplan for kategori B.