Bilag 4

Tilbage til: Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

 • Andre bilag

 • Bilag 1Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder
 • Bilag 2Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler
 • Bilag 3Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler
 • Bilag 4Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en ukompliceret risikoprofil
 • Bilag 5Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil
 • Bilag 5 AKompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil
 • Bilag 5 BKompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger inklusiv sygdoms- og helbredsprodukter til virksomheder (CVR)
 • Bilag 6Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til privatkunder
 • Bilag 7Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til virksomheder
 • Bilag 8Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning
 • Bilag 9Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til virksomheder (CVR)
 • Bilag 10Kompetencekrav til ansatte, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter
 • Bilag 11Kompetencekrav til ansatte, der udøver genforsikringsdistribution
 • Bilag 12Supplerende kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadesforsikringer eller allerede etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger

Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en ukompliceret risikoprofil

1) Den ansatte skal have viden indenfor følgende områder:

a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:

– Aftaleloven.

– Forsikringsaftaleloven.

– Arveloven.

– Lov om ægtefællers økonomiske forhold.

– Boafgiftsloven.

– Værgemålsloven.

– Lov om forsikringsformidling.

– Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

– Hvidvaskloven.

– Pensionsbeskatningsloven.

b) Kunden og dennes forudsætninger:

– Behovsafdækning.

– Kundens risiko.

– Kundens økonomi.

c) Forhold vedrørende forsikringsaftalen:

– Indsættelse af begunstigelse.

– Forsikringstiden.

– Forsikringsbegivenhedens indtræden.

d) Produkter:

– Liv- og pensionsprodukter til dækning af privatkunden - herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning - med en ukompliceret risikoprofil.

e) Ændringer og udbetaling:

– Skilsmisse og død.

f) Forsikringsløsningen og præsentationen af den:

– Behovsanalyse.

– Præsentation af valg af løsning.

– Etik i forsikringsdistributionen.

– Principper for skadesbehandling.

– Principper for klagebehandling.

2) Den ansatte skal kunne:

a) Kende og anvende de relevante produkter til at afdække behovet for privatkunder med ukompliceret risikoprofil og forklare produkternes virkemåde og struktur.

b) Rådgive og distribuere produkter og begrunde valget i forhold til behov.

c) Inddrage kundens eksisterende dækninger, herunder sociale ydelser, i rådgivningen og i distributionen.

d) Inddrage relevante skatteforhold, relevante arveregler, relevante regler om boafgift og/eller relevante begunstigelsesregler i rådgivningen og distributionen.

e) Redegøre for de forsikringstekniske forhold relateret til personforsikringsløsningen og anvende relevante love og regler.

f) Udpege en anden forsikringsdækning, når kundens behov ændres på grund af ændringer i livssituationen.

g) Vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettigede.