Bilag 2

Tilbage til: Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

  • Andre bilag

  • Bilag 1Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura
  • Bilag 2Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

Dette bilag beskriver vilkår og krav til transport/udveksling af elektroniske fakturaer via den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

Læsevejledning

I bilaget uddybes tilgangen til anvendelsen af den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur ”PEPPOL eDelivery Network” som beskrevet på OpenPEPPOLs hjemmeside. I bilag 1 ”Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura” er kravene til dokumenternes udformning beskrevet. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside offentliggøres ”Core Invoice Usage Specification”, hvor der findes beskrivelsen af, hvordan den europæiskes standard implementeres gennem vejledning og dokumentation tilhørende BIS-specifikationen hos OpenPEPPOL, samt hvilke danske krav der ligger ud over specifikationerne i PEPPOL, og hvordan de skal håndteres

Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

For at sikre sammenhæng mellem digitale løsninger i EU’s medlemslande er der af Europa-Kommissionen i Connecting Europe Facility (CEF) etableret en række tjenester og initiativer, som understøtter et samlet europæisk digitalt marked (Single Digital Market). CEF eDelivery er en digital service infrastruktur til sikker udveksling af data og dokumenter med juridisk gyldighed mellem systemer til understøttelse og automatisering af forretningsprocesser.

PEPPOL eDelivery Network

OpenPEPPOL er non-profit organisation med deltagelse af offentlige og private interessenter, der i samarbejde med Europa-Kommissionen varetager styring af PEPPOLs eDelivery Netværk, samt anvendelse af standarder og specifikationer til understøttelse af sammenhængende løsninger for digitale indkøb herunder elektronisk fakturering.

PEPPOL eDelivery er en implementering af Europa-Kommissionens CEF eDelivery. CEF eDelivery er beskrevet på Europa-Kommissionens hjemmeside under overskriften ”What is eDelivery”.

eDelivery infrastrukturen er opbygget omkring den såkaldte ”4-corner model”, hvor leverandøren sender dokumenter til et access point (AP). Dette access point sender så videre til et access point, som igen sender dokumentet videre til den modtagende offentlige myndighed.

bj

Figur 1: 4-corner model

Figur 1 beskriver en 4-corner model, hvor [1] er afsenderen af et dokument og [4] er modtageren. Figurens [2] og [3] er hhv. afsenderens og modtagerens serviceleverandør.

For at være serviceleverandør i PEPPOLs netværk, skal man være medlem af OpenPEPPOL som organisation og være godkendt som ”PEPPOL Certified Access Point”. Der må ikke opkræves betaling for forsendelse mellem serviceudbydere (roaming) i PEPPOLs netværk. For mere information henvises til ”PEPPOL eDelivery Network – An Overview” som beskrevet på OpenPEPPOLs hjemmeside.

Kravene til brug af PEPPOL eDelivery Network

Offentlige myndigheder og institutioner, som er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud eller omfattet af lovkravet om elektronisk fakturering jf. lov om offentlige betalinger § 7, skal være tilsluttet PEPPOL eDelivery Netværk via et certificeret OpenPEPPOL access point. Gennem OpenPEPPOLs infrastruktur skal offentlige myndigheder og institutioner kunne modtage elektroniske fakturaer og rykkere samt kunne sende kvitteringsmeddelelser (Message Level Response).

Offentlige myndigheder og institutioner, som er omfattet af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, skal være registreret i NemHandelsRegistret med profiler for de krævede dokumenttyper (jf. bilag 1 og CIUS’en offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside) i NemHandel Service Metadata Publisher (NemHandel SMP).

Modtagelse og afsendelse af dokumenter for elektroniske fakturaer gøres gennem et PEPPOL access point. Information vedrørende PEPPOL access point og vejledning til implementering findes beskrevet på OpenPEPPOLs hjemmeside på siden ”Access Point (AP) Implementation Guidelines”. Tilslutning etableres normalt ved at indgå aftale med en serviceudbyder af et eksisterende PEPPOL Certified Access Point. Der er også mulighed for at etablere sit eget PEPPOL access point. Det forudsætter medlemskab af OpenPEPPOL, samt at kravene til etablering og drift af PEPPOL Certified Access Points opfyldes. Disse krav fastsættes af OpenPEPPOL.

Private leverandører kan vælge at anvende PEPPOL eDelivery netværket, når de sender elektroniske fakturaer og derved opfylde kravet om elektronisk fakturering til deres offentlige kunder. Dansk registrerede virksomheder kan anvende NemHandel SMP til registrering af PEPPOL profiler for modtagelse af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter, herunder kvitteringsmeddelelser.