Bilag 2

Tilbage til: Aftaleanmeldelsesbekendtgørelsen

  • Andre bilag

  • Bilag 1Anmeldelsesskema K1
  • Bilag 2Oplysninger til anmeldelsen

Oplysninger til anmeldelsen


Anmodes der om forlængelse af en fritagelse, som allerede er meddelt i medfør af § 8, stk. 2, indgives enten en ny anmeldelse eller den oprindelige anmeldelse suppleres, hvis den oprindelige anmeldelse er blevet ufuldstændig på grund af ændringer i markedsforholdene eller i de oplysninger, der blev afgivet af de anmeldende virksomheder. Er der ikke sket sådanne ændringer, kan anmelder blot oplyse herom.

1. Aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis.

1.1. Giv en beskrivelse af arten, indholdet og formålet med den anmeldte aftale, vedtagelse eller samordnede praksis. Præcisér, om der er tale om en horisontal eller vertikal aftale.

1.2. Beskriv hvilke bestemmelser i aftalen m.v. eller forhold i øvrigt, som giver anledning til konkurrenceretlige overvejelser.

(I tilfælde, hvor flere virksomheder anmoder om en erklæring i medfør af § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5, skal pkt. 2-12 nedenfor udfyldes for hver enkelt virksomhed)

2. Økonomiske oplysninger.

2.1. Oplys i DKK for hver af de deltagende virksomheder for det seneste regnskabsår:

1. Omsætning i Danmark

2. Koncernomsætning

3. Oplysninger om de deltagende virksomheder.

3.1. Giv en beskrivelse af de deltagende virksomheders aktiviteter.

4. Markedsbeskrivelser.

4.1. Giv en beskrivelse af ethvert marked, som har relation til aftalen m.v., adfærden eller den dominerende stilling (det relevante marked):

1. Det eller de relevante produktmarkeder, dvs. det eller de produktmarkeder, som aftalen m.v. vedrører.

2. Det eller de relevante geografiske markeder for hvert produktmarked (internationalt, Danmark eller en del heraf).

(Ved forespørgsel efter § 11, stk. 2, 1. pkt., og ved anmeldelse efter § 11, stk. 5, udfyldes også punkt 4.1.3. nedenfor)

3. Tilstødende markeder, dvs. ethvert produktmarked, hvor en eller flere af de deltagende virksomheder er aktive i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de øvrige deltagende virksomheder er aktive, og her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 25 % eller derover. Dette gælder uanset, om der består et leverandør- eller kundeforhold mellem de pågældende virksomheder.

4.2. Oplys for hvert af de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. :

1. Hver af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning af produkterne (i værdi og volumen).

2. Markedsandele for hver af de deltagende virksomheder (i værdi og volumen).

4.3. Giv en beskrivelse af:

1. Leverandørstrukturen på hver af de deltagende virksomheders indkøbsmarked(er), dvs. det eller de markeder, der leverer input til produkter, der indgår i det relevante produktmarked. Angiv i den forbindelse de fem største leverandører og hver af disses andele af de deltagende virksomheders indkøb af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel e-mail-adresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

2. Udbudsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er). Angiv i den forbindelse de fem største konkurrenter, samt et skøn over deres markedsandele på de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel e-mail-adresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

3. Efterspørgselsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er), herunder kundekoncentration, kundekategorier, kundepræferencer og produktdifferentiering. Angiv i den forbindelse de fem største kunder og hver af disses andele af de deltagende virksomheders salg af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel e-mail-adresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

4. Distributionsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er), dvs. distributionskanaler og servicenet, herunder om de deltagende virksomheders distribution foregår via virksomhederne selv eller via tredjemand.

5. De vigtigste samarbejdsaftaler, som de deltagende virksomheder har indgået med hinanden eller tredjemand (horisontale eller vertikale) på de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. , f.eks. om forskning og udvikling, licenser, fælles produktion, distribution m.v.

5. Koncernoplysninger.

5.1. Hvis nogen af de deltagende virksomheder tilhører en koncern, oplys da for den eller de respektive virksomheder:

1. Navn, adresse, hjemsted og aktiviteter for modervirksomheder, dvs. alle virksomheder og personer, der udøver bestemmende indflydelse over den deltagende virksomhed.

5.2. Har nogen af de deltagende virksomheder eller koncernforbundne virksomheder sammenfaldende aktiviteter på andre markeder end de, som er beskrevet i punkt 4.1. ?

6. Adgangen til markedet og potentiel konkurrence.

6.1. Beskriv de forhold, der kan være af betydning for virksomheder, der ønsker at opnå adgang til de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. Det kan f.eks. være:

– Besiddelse af patent-, knowhow, varemærker og andre immaterielle ejendomsrettigheder.
– Adgang til forsyninger, bl.a. til råmaterialer.
– Adgang til nødvendig infrastruktur, kunde- eller leverandørloyalitet, lovgivningsmæssige krav m.v.

6.2. Hvis nogen ny virksomhed inden for de seneste tre år har skaffet sig adgang til de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. , oplys da navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder.

7. Begrundelse for erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, stk. 1, 1. pkt.

7.1. Oplys i forbindelse med ansøgning om en erklæring om ikke-indgreb:

1. Hvilke argumenter kan efter Deres vurdering begrunde, at forbudsbestemmelsen i konkurrencelovens § 6, stk. 1, ikke finder anvendelse?

8. Begrundelse for fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, jf. stk. 1.

Anmeldes der for at opnå fritagelse efter § 8, stk. 1, så oplys på hvilken måde aftalen m.v.:

1. bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser m.v. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,

2. sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved,

3. ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og

4. ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser m.v.

9. Begrundelse for erklæring om, at virksomheden(erne) enkeltvis eller tilsammen ikke besidder en dominerende stilling efter konkurrencelovens § 11, stk. 2, 1. pkt., eller erklæring om ikke-indgreb efter § 11, stk. 5.

9.1. Hvilke forhold bevirker, at den eller de deltagende virksomheder ikke har en dominerende stilling? Følgende forhold kan bl.a. indebære, at en eller flere virksomheder har en dominerende stilling:

– Markedsandel
– Økonomisk styrke
– Adgang til forsyningskilder
– Patenter, licenser, varemærker eller knowhow
– Kontrol over infrastruktur
– Indkøb, produktion eller distribution
– Vertikal integration
– Eksklusivaftaler i forhold til leverandører og kunder

9.2. Hvordan og i hvilket omfang kan en eller flere virksomheder på markedet handle uafhængigt af de øvrige konkurrenter på markedet eksempelvis ved fastsættelse af priser?

9.3. Beskriv den pågældende adfærd og redegør for, hvorfor den ikke udgør et misbrug af en dominerende stilling.

10. Andre relevante oplysninger.

Angiv eventuelle andre oplysninger, som kan have betydning for behandlingen af sagen, herunder en angivelse af, om samhandelen mellem EU-medlemsstaterne mærkbart kan påvirkes af aftalen m.v., henholdsvis adfærden.

11. Offentliggørelse.

Hvis offentliggørelse af nogle af de indsendte oplysninger vil kunne skade en af de deltagende virksomheder, så angiv hvilke oplysninger, dette omfatter. Angiv også årsagen til, at offentliggørelse heraf vil kunne skade virksomheden.

12. Vedlæggelse af dokumenter.

Til anmeldelsen vedlægges:

– Aftalen m.v., som er omtalt i punkt 1.
– En ikkefortrolig udgave af anmeldelsen.
– Kopi af hver af de deltagende virksomheders seneste årsrapport.
– Kopi af eventuelle markedsrapporter, undersøgelser og analyser af relevans for anmeldelsen/forespørgslen.