Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

  • Andre bilag

  • Bilag 1Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura
  • Bilag 2Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura

Dette bilag beskriver kravene til semantik og syntaks for elektroniske fakturaer udformet i overensstemmelse med den europæiske standard også omtalt som europæisk norm (EN).

Læsevejledning

I bilaget præciseres anvendelsen af elektroniske fakturaer i henhold til den europæiske standard for udformning af elektronisk faktura. I bilag 2 beskrives, hvordan dokumenterne transporteres gennem den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside offentliggøres ”Core Invoice Usage Specification”, hvor der findes beskrivelsen af, hvordan den europæiskes standard implementeres gennem vejledning og dokumentation tilhørende BIS-specifikationen hos OpenPEPPOL, samt hvilke danske krav der ligger ud over specifikationerne i PEPPOL og hvordan de skal håndteres.

Den europæiske standard for elektronisk fakturering

Med henvisning til Europa-Kommissionens offentliggørelse af den europæiske standard for elektronisk fakturering via Kommissionens gennemførelsesaftale (EU) 2017/1870, er der fastlagt en fælleseuropæisk standard til elektronisk fakturering (2014/55/EU).

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) udstedte den 28. juni 2017 den europæiske standard CEN/EN 16931-1:2017, Elektronisk fakturering:

● Del 1: Semantisk datamodel for grundelementerne i en elektronisk faktura CEN/TS 16931-2:2017, Elektronisk fakturering

● Del 2: Liste over syntakser, der opfylder EN 16931-1, i henhold til CEN-systemet for klassificering.

● Del 3: Syntaksbindinger til hhv. UBL ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) og UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B (CII) samt den ikke obligatoriske UN/EDIFACT INVOIC D16B.1)

Del 1 er en semantisk datamodel for grundelementerne for den elektroniske faktura og kreditnota. De normativt beskrevne elementer i datamodellen er dem, der vurderes nødvendige for at kunne sende elektroniske fakturaer både nationalt og på tværs af landegrænser til både den offentlige og den private sektor. Endvidere indeholder dokumentet referencer til de kodelister, som skal anvendes, samt en række forretningsregler for udformningen af en elektronisk faktura.

Del 2 beskriver de syntakser, som de offentlige myndigheder skal være i stand til at modtage fakturaer og kreditnotaer i. De to supporterede syntakser er UBL 2.1 og UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII).

Del 3 fastlægger bindingen mellem den europæiske standard og de angivne syntakser, altså hvilke elementer der skal indgå i en UBL 2.1 eller CII faktura for, at den er i overensstemmelse med den europæiske standard.

I den europæiske standard er behovet for nationale tilpasninger anerkendt, og der findes således en indbygget metode til at præcisere brugen af felterne, for at give mulighed for at understøtte nationale krav herunder også krav til automatisering og behandling af fakturadokumenterne. Præciseringerne (restriktioner) beskrives i en “Core Invoice Usage Specification” (CIUS). I den europæiske standard er reglerne for udarbejdelsen af en CIUS beskrevet.

UBL 2.1

Man har fra dansk side valgt at lægge sig op ad implementeringen af den semantiske datamodel for elektronisk regning, som OpenPEPPOL vedligeholder, baseret på UBL ISO/IEC 19845 (UBL 2.1).

OpenPEPPOL’s implementering af den europæiske standard er en ”PEPPOL Business Interoperability Specification” (BIS) udarbejdet i overensstemmelse med reglerne for CIUS og er en implementering og operationalisering i UBL 2.1 syntaksen. ”PEPPOL BIS Billing” vil erstatte de eksisterende PEPPOL Profiler henholdsvis ”PEPPOL BIS 4A Invoice” og ”PEPPOL BIS 5A Billing”.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes beskrivelsen af henholdsvis PEPPOL CIUS (PEPPOL BIS Billing) og den danske CIUS.

UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII)

Ved offentlige udbud over EU-udbudsgrænsen (Udbudsdirektiv 2014/24/EU) er offentlige myndigheder forpligtet til at kunne modtage begge de obligatoriske syntakser i den europæiske standard, således også elektroniske regninger udarbejdet i formatet UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) XML-meddelelse (XML Schemas version 16B (SCRDM – CII)). Offentlige myndigheders modtagelse af CII dokumenter udføres enten via konvertering til et af den pågældende myndighed kendt format eller ved direkte modtagelse af CII-formatet i myndighedens økonomisystem for eksempel ved aftale med myndighedens serviceleverandør.

Dokumenter og profiler

I både OpenPEPPOL’s implementering og OIOUBL benytter man begrebet ”profil” som udtryk for et enkelt dokument eller en række sammenhørende dokumenter, der kan indgå i en proces.

I PEPPOL BIS Billing profilen indgår dokumenterne faktura og kreditnota, men andre dokumenter, der indgår i andre profiler, kan også være relevante i forhold til eksisterende processer.