Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

  • Andre bilag

  • Bilag 1Opgaver som FSR – danske revisorer forventes at varetage i forbindelse med afholdelse af de i § 1 og § 25 nævnte prøver og eksamener:

Opgaver som FSR – danske revisorer forventes at varetage i forbindelse med afholdelse af de i § 1 og § 25 nævnte prøver og eksamener:

1. Opsætning og vedligeholdelse af hjemmeside med oplysninger og vejledning om eksamener og prøver, herunder tilmelding,

2. Vejledning af kandidater i forbindelse med spørgsmål om tilmelding m.v., herunder evt. opnåelse af dispensationer,

3. Registrering af tilmeldinger og evt. frameldinger, herunder registrering af tidspunkt for FSR – danske revisorers modtagelse heraf,

4. Kontrol af at tilmeldte kandidater på tidspunktet for første indstilling til eksamen opfylder betingelser for indstilling til pågældende prøve/eksamen,

5. Indkaldelse af kandidater til tilmeldte prøver og eksamener,

6. Indgåelse af aftaler med og honorering af tredjemand vedrørende fysiske rammer for eksamenernes og prøvernes afholdelse,

7. Udarbejdelse af opgaven til den skriftlige prøve, herunder at opgaven har et passende niveau, og at en endnu ikke stillet eksamensopgave hemmeligholdes,

8. Indgåelse af aftaler med og honorering (inkl. udlæg til rejseomkostninger, hotelophold og fortæring) af udpegede eksaminatorer og censorer,

9. Sikring af at eksaminatorer og censorer udpeget til bedømmelsen af de enkelte kandidater ikke er inhabile,

10. Bemanding af servicepersonale, eksamensvagter m.v. ved eksamensafholdelse (skriftlige og mundtlige),

11. Sikring af at afholdelse af eksamener og prøver foregår efter samme principper som for eksamensafholdelse ved universiteterne,

12. Håndtering af skriftlige besvarelsers forelæggelse for eksaminatorer/censorer,

13. Meddelelse af resultat af skriftlige prøver til kandidater, herunder fornøden klagevejledning,

14. Håndtering af eksamensklager,

15. Opbevaring af eksamensbesvarelser i mindst 5 år,

16. Udstedelse af eksamensbevis for beståede prøver og eksamener, herunder opbevaring af kopi af de nævnte beviser,

17. Orientering af Erhvervsstyrelsen om kandidater, der har bestået den mundtlige prøve til revisoreksamen, den særlige prøve samt egnethedsprøve, og

18. Årlig udfærdigelse af statistiske oplysninger om resultater af afholdte eksamener og prøver.