Bilag 1

26. november 1964.

NEAs styrelseskomite

Bestemmer:

1. Nukleare substanser, som af indehaveren af et nukleart anlæg forsendes til en modtager til brug for denne, undtages fra konventionen af 29. juli 1960 om ansvar overfor tredjemand på den nukleare energis område i det tidsrum, hvori de er uden for et nukleart anlæg, forudsat at forsendelsen ved afsendelse fra et sådant anlæg opfylder bestemmelserne i tillægget til denne resolution samt andre relevante krav indeholdt i den på det pågældende tidspunkt gældende udgave af Den internationale Atomenergiorganisations regler om sikkerhedsforanstaltninger ved transport af radioaktive stoffer.

2. Bestemmelserne i tillægget til denne resolution vil senere kunne ændres under hensyn til erfaringer indhøstet ved deres anvendelse eller til eventuelle relevante ændringer, som måtte blive foretaget i ovennævnte regler.

Tillæg

til resolution om undtagelse af små mængder nuklear substans fra konventionen af 29. juli 1960 om avsvar overfor tredjemand på den nukleare energis område.

Generelt.

1. I disse bestemmelser har betegnelserne »gruppe«, »spaltelige stoffer«, »kolli« og »radioaktivt stof i speciel form« (* 1) den betydning, som er dem tillagt af paragraf A-2 i 1964-udgaven af Den internationale Atomenergiorganisations regler om sikkerhedsforanstaltninger ved transport af radioaktive stoffer (i det følgende kaldet »Transportreglerne«).

Bestemmelser om samtlige radioaktive isotoper.

2. Den samlede aktivitet i en forsendelse, som indeholder en enkelt radioaktiv isotop eller flere radioaktive isotoper inden for samme gruppe, må højst være som følger:

 

 For radioaktive isotoper     Maksimal aktivitet 

   i gruppe a)           (curie) 

 I...................            2 

 II..................            20 

 III-IV..............           200 

 V...................          5.000 

 VI-VIII.............          50.000 

 • a) Gruppernes sammensætning fremgår af tabel 2 i tillæg I til Transportreglerne.

En radioaktiv isotop, hvis identitet ikke kendes, skal betragtes som hørende til gruppe I.

3. Den samlede aktivitet i en forsendelse af radioaktive isotoper, som udgør radioaktivt stof i speciel form, må ikke overstige 500 curie. Dersom isotoperne udgør radioaktivt stof i speciel form i kraft af indkapsling i overensstemmelse med Transportreglernes paragraf A-2. 12(b), skal endvidere indkapslingen være udformet og bestemt til at forblive intakt under brug.

4. Hvis en forsendelse indeholder radioaktivt stof i speciel form samt radioaktive isotoper, som falder uden for denne kategori, eller sådanne isotoper inden for forskellige grupper, hvad enten de pågældende stoffer er emballeret særskilt eller sammen, med summen af de brøker, som fremkommer ved division af hver af de tilstedeværende isotopers aktivitet med den i ovenstående stk. 2 og 3 foreskrevne relevante maksimumsaktivitet højst være 1. Hvis aktiviteten af enkelte isotoper i en sådan blandet forsendelse ikke kendes, skal den laveste maksimumsaktivitet foreskrevet for nogen af disse isotoper anvendes som divisor for deres samlede aktivitet. Såfremt ingen af de enkelte aktiviteter kendes, må forsendelsens samlede aktivitet ikke overstige det laveste maksimum foreskrevet for nogen af de tilstedeværende isotoper.

Tillægsbestemmelser om spaltelige stoffer.

5. Forsendelser af spaltelige stoffer skal opfylde de for dem relevante blandt de foregående bestemmelser og skal endvidere:

a)emballeres som kolli, der er i overensstemmelse med Transportreglernes paragraf C-1. 6, dog således at de ikke er Fissil Klasse III-kolli som foreskrevet i reglernes tillæg III, og

 • b) være underkastet følgende grænser med hensyn til masse:
 • I) For en forsendelse indeholdende et enkelt stof:
   
  
                        Masse højst 
  
   Stof                    (gram) 
  
   Plutonium-239....................       375 
  
   Plutonium-241....................       375 
  
   Uran-233.........................       375 
  
   Uran-235.........................       600 
  
  
 • II) For en forsendelse, som indeholder mere end et stof, må summen af de brøker, der fremkommer ved division af hvert af de tilstedeværende stoffers masse med den i ovenstående tabel foreskrevne relevante grænseværdi højst være 1.