Beskikkelsesbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

Ansøgning på grundlag af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
§ 5

Bestemmelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, finder ligeledes anvendelse på ansøgninger om beskikkelse fra statsborgere fra andre EU/EØS-lande eller fra lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, når ansøgeren påberåber sig anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 Ansøgningen vedlægges dokumentation for ansøgerens identitet og nationalitet samt kopier af relevante uddannelsesbeviser fra hjemlandet og dokumentation for ansøgerens erhvervserfaring.

Stk. 3 Ansøgeren skal være myndig og må ikke være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter de regler, som gælder i hjemlandet.

Stk. 4 Ansøgeren må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs efter de regler, som gælder i hjemlandet.

Stk. 5 Hvis det erhverv, som svarer til landinspektørvirksomhed i Danmark, ikke er lovreguleret i ansøgerens hjemland, skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende er fuldt kvalificeret til at udøve erhvervet i hjemlandet, og at vedkommende har udøvet erhvervet i hjemlandet mindst 1 år i løbet af de forudgående 10 år.

Stk. 6 Stk. 1-4 finder ligeledes anvendelse på ansøgninger om beskikkelse efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 55 af 10. december 1998 om overenskomst af 24. oktober 1990 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk arbejdsmarked for personer, som har gennemgået en erhvervskompetencegivende, højere uddannelse af mindst tre års varighed.