Beskikkelsesbekendtgørelsen § 12

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

§ 12

Den, der er etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører matrikulære arbejder i Danmark, skal udover de oplysninger, som er nævnt i § 8, oplyse sine klienter om

  • 1) sin erhvervsmæssige titel, jf. § 11,

  • 2) navnet og adressen på det offentlige register i hjemlandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikation i dette register,

  • 3) navnet og adressen på hjemlandets kompetente myndighed,

  • 4) registreringsnummeret, hvis den pågældende driver momspligtig virksomhed i etableringslandet, og

  • 5) eventuel erhvervsansvarsforsikringsaftale eller lignende, jf. § 10, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2 Er den pågældendes ydelse ikke dækket af en erhvervsansvarsforsikring, skal den pågældende oplyse modtageren af ydelsen herom.