Beskikkelsesbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

Midlertidig og lejlighedsvis udførelse af matrikulære arbejder m.m.
§ 10

Første gang den, der er etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, agter midlertidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder eller andre arbejder, som landinspektører har eneret til at udføre i Danmark, skal den pågældende forinden skriftligt anmelde dette til Geodatastyrelsen, eventuelt som e-post til styrelsens e-postkasse: gst@gst.dk, eller til Erhvervsstyrelsens kvikskranke: www.businessindenmark.dk.

Stk. 2 Med anmeldelsen skal følge

  • 1) oplysninger om anmelderens eventuelle erhvervsansvarsforsikring eller lignende,

  • 2) dokumentation for anmelderens identitet og nationalitet,

  • 3) attest fra hjemlandets kompetente myndighed om, at anmelderen er lovligt etableret i et af de i stk. 1 nævnte lande og udøver virksomhed, som svarer til landinspektørvirksomhed i Danmark, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attesten ikke varigt eller midlertidigt er forbudt anmelderen at udøve denne virksomhed,

  • 4) dokumentation for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer og

  • 5) dokumentation for, at anmelderen, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i anmelderens hjemland, har udøvet virksomhed, som svarer til landinspektørvirksomhed i Danmark, i mindst 1 år i løbet af de forudgående 10 år.

Stk. 3 Anmeldelsen skal fornyes én gang om året, hvis anmelderen i løbet af det pågældende år agter midlertidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder eller andre arbejder, som landinspektører har eneret til at udføre i Danmark.